Skip to main content
Article List

سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها؛ (مطالعه ی موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم))

Writer:

Science-Research/ISC (16 page(s) - From 89 to 104)

ایجاد نهادهای محلی و تشکل‌های مردمی، سازوکاری برای جلب مشارکت مردم در فرایند مدیریت سکونتگاهی است. با تشریح اهمیت مشارکت در مدیریت روستایی و تجلی آن از طریق نهادهای اجتماعی باید گفت به‌طورکلی، گردآمدن و برانگیخته­شدن روستاییان به مشارکت در نهادهای محلی، با فرایندهای ساختاری، نهادی، اجتماعی و اقتصادی قابل‌تبیین است. ضمن اینکه، متغیرهای سطح خرد، نظیر ویژگی‌های فردی و ذهنی نیز در تبیین مشارکت‌های مردمی اثرگذارند.از این­رو، ارتقا و کارایی مشارکت در مناطق روستایی، نیازمند تقویت زمینه‌های مشارکت و شناسایی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردم است. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات به‌صورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و به‌منظور سنجش میزان مشارکت، از آزمون t تک­نمونه‌ای استفاده شد که نشان می‌دهد میانگین مشارکت در جامعۀ نمونه متوسط است. میانگین مشارکت در زنان 926/2 و در مردان 493/3 است. براین­اساس، می‌توان گفت تفاوت معناداری میان میانگین مشارکت بین زنان و مردان وجود دارد. از بین شاخص‌های فردی، شاخص­های مکانی و اقتصادی، جنسیت، سن و درآمد با مشارکت همبستگی دارند. نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که بیشترین تأثیر بر شکل‌گیری مشارکت را اعتماد اجتماعی با میزان بتای 6/34 دارد. به­عبارت دیگر، اعتماد اجتماعی بر 6/34 درصد از تغییرهای مشارکت اثر می­گذارد.

  • Downlaod HTML
  • Download PDF

You should become a Enter to be able to see articles.