Skip to main content

تأثیر الگوی شنیداری و بازخورد بر قابلیت تشخیص خطا و یادگیری تکلیف زمانبندی

هدف:بررسی تأثیر الگوی شنیداری با توجه به نقش فراوانی بازخورد بر یادگیری و تشخیص خطا. روش:در این آزمایش،72 آزمودنی(36 پسر و 36 دختر)براساس فراوانی الگوی شنیداری‌ (100%،50%،بدون الگو)و فراوانی بازخورد(100%،بدون بازخورد)به شش گروه مستقل‌ تقسیم شدند و تکلیف حرکتی فشار کلیدهای رایانه را در زمانبندی‌های مختلف تعیین‌شده‌ انجام دادند.آزمایش در دو روز جداگانه انجام گرفت و شامل مراحل اکتساب،یادداری و انتقال‌ بود.جهت بررسی دقت عملکرد برنامهء حرکتی،از خطای زمانبندی نسبی و جهت بررسی دقت‌ عملکرد پارامتر،از خطای ریشهء مجذور و جهت اندازه‌گیری قابلیت تشخیص خطا،از دقت تخمین خطا استفاده شد. یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که در مورد زمانبندی نسبی،یادگیری گروه‌هایی با الگوی‌ شنیداری و بازخورد بهتر از بدون الگو و بدون بازخورد بوده است(05/0> P ).در مورد زمانبندی مطلق کاهش فراوانی الگوی شنیداری و ارائه بازخورد به یادگیری و قابلیت‌ تشخیص خطای بهتری منجر شده است(05/0> P ). نتیجه‌گیری:ارائه الگوی شنیداری موجب یادگیری و افزایش قابلیت تشخیص خطا در تکالیف زمانبندی‌شده می‌گردد و کاهش فراوانی الگودهی در مورد زمانبندی مطلق مانند بازخورد مطابق با فرضیهء راهنمایی عمل می‌کند.

کلیدواژه ها : الگوی شنیداری ،بازخورد ،تکلیف زمانبندی

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.