Skip to main content
فهرست مقالات

نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی

نویسنده: ؛

پاییز 1387 - شماره 39 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (10 صفحه - از 181 تا 190)

کلیدواژه ها : سبک دفاعی ،مکانیسم دفاعی ،نارسایی هیجانی

کلید واژه های ماشینی : نارسایی هیجانی ،مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو ،سبک دفاعی ،سبک دفاعی رشد نایافته ،هیجانی ،دفاعی ،سبک دفاعی نوروتیک ،سبک دفاعی رشد ،دشواری در توصیف احساسات ،دشواری در شناسایی احساسات ،مقیاس نارسایی هیجانی ،نوروتیک ،هیجانی و سبک‌های دفاعی ،مکانیسم‌های دفاعی ،نوروتیک و رشد نایافته ،هیجانی و سبک‌های ،رشد نایافته ،رابطه‌ی نارسایی هیجانی ،رشد نایافته رابطه‌ی مثبت ،نارسایی هیجانی بر سبک ،دفاعی نوروتیک ،پرسش‌نامه‌ی سبک‌های دفاعی ،متغیرهای نارسایی هیجانی تبیین ،ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش‌بین نشان ،تحلیل واریانس ،دفاعی رشد ،استفاده از مکانیسم‌های دفاعی ،ضرایب همبستگی ،نوروتیک و سبک دفاعی ،مقیاس نارسایی

مقدمه: در این پژوهش رابطه ی بین نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی من در یک نمونه ی دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ی نوع رابطه ی نارسایی هیجانی و مولفه های آن شامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با سبک های دفاعی من شامل سبک دفاعی رشد یافته، سبک دفاعی نوروتیک و سبک دفاعی رشد نایافته بود. روش کار: 286 دانشجو (135 پسر و151 دختر) از رشته‌های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد نسخه ی فارسی" مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو" (FTAS-20) و "پرسش نامه سبک های دفاعی"(DSQ) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس چند متغیره، ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: بین نارسایی هیجانی و سبک دفاعی رشد یافته، همبستگی منفی معنادار (001/0P<) و بین نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته همبستگی مثبت معنادار (001/0P<) وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که نارسایی هیجانی با مکانیسم های دفاعی من رابطه دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.