Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط زخم سوراخ شده پپتیک با مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : زخم پپتیک ،سوراخ شدن زخم پپتیک ،الکل و مواد مخدر ،مصرف سیگار ،سوراخ ،زخم پپتیک سوراخ ،بررسی ارتباط زخم سوراخ ،بررسی ارتباط میان زخم سوراخ ،سوراخ شدن زخم پپتیک شیوعی ،زخم سوراخ ،سوراخ شدن زخم پپتیک ناشناخته ،موارد سوراخ شدن زخم پپتیک ،پپتیک با مصرف سیگار ،مواد مخدر بر زخم پپتیک ،بیماران ،سیگار و زخم پپتیک سوراخ ،مواد مخدر با زخم پپتیک ،مصرف سیگار و زخم پپتیک ،الکل و زخم پپتیک سوراخ ،عوارض ،زخم دوازدهه ،مصرف الکل و زخم پپتیک ،زخم معده و زخم دوازدهه ،مصرف مواد مخدر ،بیماران مبتلا به زخم سوراخ ،افراد مبتلا به زخم پپتیک ،مواد مخدر بر سوراخ شدن ،پرفوراسیون ،معده ،مواد مخدر با زخم سوراخ

مقدمه: زخم پپتیک، یک ضایعه مخاطی معده یا دوازدهه است که به دو شکل اصلی زخم معده و زخم دوازدهه تظاهر می کند. سوراخ شدن زخم پپتیک شیوعی معادل 10-5 درصد دارد و اولین تظاهر زخم دوازدهه در 2 درصد بیماران می باشد. علت بیشتر موارد سوراخ شدن زخم پپتیک ناشناخته است. تنها عامل خطر اثبات شده، مصرف داروهای اولسروژن است. با در نظر گرفتن عوارض و میزان مرگ و میر ناشی از سوراخ شدن زخم پپتیک، هدف مطالعه مورد - شاهدی حاضر، بررسی ارتباط میان زخم سوراخ شده با مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر می باشد تا در صورت کشف ارتباط، انگیزه بیشتری برای پیشگیری از مصرف این مواد ایجاد شود. روش کار: این تحقیق مطالعه مورد - شاهدی است. حجم نمونه، به تعداد 390 نفر 129) نفر مورد و 261 نفر شاهد) محاسبه گردید. افراد گروه مورد شامل تمامی بیماران مبتلا به زخم سوراخ شده پپتیک می باشند که در فاصله سالهای 1377-1370 در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بستری و جراحی شده بودند. در جمع آوری اطلاعات جنس، سن، تاهل، محل تولد و محل سکونت، شغل، سابقه قبلی زخم پپتیک، مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در نظر گرفته شدند. هماهنگ کردن گروههای مورد و شاهد بر اساس سن و به روش Frequency matching انجام شده و سپس داده ها به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و با تستهای square- chi و شاخص Mantel hanzel odd s ratio با ضریب اطمینان 95 درصد به جامعه تعمیم یافت. نتایج: افراد مبتلا به زخم پپتیک سوراخ شده بیشتر ساکن مرکز ایران بودند و شغل آزاد درمیان آنها بیشتر دیده می شد. سابقه ابتلا به زخم پپتیک در گروه مورد به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (00001/0 (P=وضعیت تاهل در در گروه مورد و شاهد اختـلاف معنی داری نداشت. بیـن مصرف سیگار و زخم پپتیک سوراخ شده ارتباط معنی داری یافت گردید(odd’s ratio= 2.4, P=0.00009) بیـن مصرف الکل و زخم پپتیک سوراخ شده ارتباط معنی داری مشاهده شد (odd’s ratio=3.12, P=0.00009). بحث: در مقایسه اثر سیگار، الکل و مواد مخدر بر زخم پپتیک سوراخ شده، سیگار کمترین اثر را داشته و مواد مخدر بیشترین ارتباط را با زخم پپتیک سوراخ شده داشته اند که علل گوناگونی از جمله کاهش احساس درد در مبتلایان و در نتیجه عدم تشخیص و درمان به موقع سوراخ شدن یا اسپاسم اسفنگتر اودی و افزایش تحریک زخم پپتیک را می توان مطرح کرد. با توجه به ارتباط قوی میان مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر با زخم پپتیک سوراخ شده و عوارض، مرگ و میر و هزینه درمانی زیاد، اهمیت پیشگیری از مصرف این مواد در جامعه بیشتر مشخص می شود و پیشنهاد می گردد جهت بررسی مکانیسم اثر سیگار، الکل و مواد مخدر بر سوراخ شدن زخم پپتیک، مطالعات تجربی بر روی مدل های حیوانی صورت بگیرد.

خلاصه ماشینی:

"سوراخ شدن زخم پپتیک،هدف مطالعه مورد-شاهدی حاضر،بررسی ارتباط میان زخم سوراخ شده با مصرف سیگار،الکل و مواد مخدر می‌ گروه مورد شامل تمامی بیماران مبتلا به زخم سوراخ شده پپتیک می‌باشند که در فاصله سالهای 1377-1370 در بیمارستان حضرت رسول‌ نتایج:افراد مبتلا به زخم پپتیک سوراخ شده ساکن مرکز ایران بودند و شغل آزاد در میان آنها بیشتر دیده می‌شد. بین مصرف سیگار و زخم پپتیک سوراخ شده ارتباط معنی داری یافت گردید(00009/0- P ،4/2- (odd?s ratio . مصرف الکل و زخم پپتیک سوراخ شده ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. زخم پپتیک سوراخ شده داشته‌اند که علل گوناگونی از جمله کاهش احساس درد در مبتلایان و در نتیجه عدم تشخیص و درمان به موقع‌ الکل و مواد مخدر با زخم پپتیک سوراخ سوراخ شده و عوارض،مرگ‌ومیر و هزینه‌درمانی زیاد،اهمیت پیشگیری از مصرف این مواد در جامعه‌ بیشتر مشخص می‌شود و پیشنهاد می‌گردد جهت بررسی مکانیسم اثر سیگار،الکل و مواد مخدر بر سوراخ شدن زخم پپتیک،مطالعات‌ ارتباط میان زخم سوراخ شده پپتیک‌3با مصرف سیگار،الکل و میان مصرف سیگار و زخم سوراخ شده پپتیک را مشخص می‌ میزان مصرف مواد مخدر در گروه مورد 25 درصد(33 نفر) و در گروه شاهد 9 درصد(26 نفر)بود که این اختلاف به‌ دهنده ارتباط میان زخم سوراخ شده پپتیک و مصرف الکل‌ زخم سوراخ شده پپتیک در افراد ساکن مرکز ایران بود که‌ سیگار،الکل و مواد مخدر بر زخم سوراخ شده پپتیک. سابقه مصرف مواد مخدر در دو گروه مورد و شاهد بررسی افراد از نظر محل سکونت و ملیت در دو گروه مورد و شاهد (به تصویر صفحه مراجعه شود)<RCO>"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.