Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل ژئومورفولوژی کمی الگوی زهکشی شبکه آبراهه ای به کمک زاویه برخورد آنها در زیر حوضه سریاس، استان

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 81 علمی-پژوهشی (15 صفحه - از 84 تا 98)

کلیدواژه ها : رتبه‌بندی ،خوشه‌ای ،سریاس ،الگوی شبکه آبراهه‌ای

کلید واژه های ماشینی : لیتولوژی ،سریاس ،حوضه سریاس ،شبکه آبراهه‌ای ،زاویه برخورد شاخه‌ها ،نقشه‌های توپوگرافی ،آبراهه‌ای ،حوضه‌ها ،الگوهای زه‌کشی ،حوضه‌ها در بحث زاویه ،تراکم زه‌کشی ،حوضه‌های رتبه سوم ،برخورد شاخه‌ها ،الگوی شبکه آبراهه‌ای ،برخورد شاخه‌های آبراهه‌ای ،تعیین الگوی کمی ،حوضه‌های شماره ،حوضه‌های رتبه ،محاسبات تراکم زه‌کشی ،غربی ،برخورد آبراهه‌ای می‌باشد ،تعیین نقش لیتولوژی ،آبراهه‌های رتبه ،شاخه‌های آبراهه‌ای ،شمال غربی ،آبراهه‌ای و ارتباط کمی ،توسعه آبراهه ،برخورد آبراهه ،خوشه‌ای ،حوضه رتبه

کوهستان شاهو در شمال غربی استان کرمانشاه واقع است.منابع غنی آب و خاک، تنوع اقلیمی و زمین‌شناسی در آن قابل توجه است.این مطالعه به منظور بررسی مورفومتری شبکه آبراهه‌ای و ارتباط کمی این عوارض خطی با لیتولوژی، و ساختمان زمین‌شناسی انجام گردید.شبکه آبراهه‌ای و الگوی مکانی در ارتباط با لیتولوژی، گسل، توپوگرافی و اقلیم شکل می‌گیرد.به طور کلی شبکه‌ها را به درختی، موازی، داربستی، شعاعی(همگرا و واگر)و...تقسیم می‌کنند.ماهیت این تقسیم‌بندی کیفی است و هدف اصلی در این مطالعه بررسی کمی و تعیین الگوی کمی این شبکه در زیر حوضه کوچک و تعیین نقش لیتولوژی، ساختمان و اقلیم در ایجاد و توسعه آنهاست.پس از رقومی کردن نقشه‌های توپوگرافی، آبراهه‌ها ترسیم و بانک اطلاعات توصیفی برای آنها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید.این بانک شامل طول و رتبه هر یک از شاخه‌ها بود.متغیرهای طول و زاویه برخورد شاخه‌ها در هر زیر حوضه محاسبه گردید.از روش‌های آماری برای تعیین میزان تشابه زیر حوضه‌ها در بحث زاویه برخورد شاخه‌ها استفاده گردید.وقتی دو حوضه نزدیک به هم باشند، یک وابستگی خوشه‌ای ایجاد می‌نمایند و نقطه وسط بین آنها مرکز ثقل این وابستگی خوشه‌ای می‌باشد.درجه ترکیب آنها تحت عنوان توالی زوجی شناخته شده و به کمک نمودار چند شاخه‌ای می‌توان آن را نشان داد.برای محاسبه این روابط از نرم افزار SSPS استفاده شده است.مقادیر حاصل از محاسبات تراکم زهکشی نشان می‌دهد که حوضه‌های شماره 8، 9 و 12 گروه‌های تک محسوب می‌شوند.گروه‌های 8 و 9 به لحاظ ضریب بالای زهکشی و تک گوره شماره 12 به لحاظ فقر نسبی شبکه هیدروگرافی قابل توجه می‌باشند.توزیع ضریب تراکم زهکشی در سایر حوضه‌ها طوری است که خوشه واحد تشکیل می‌دهند به عبارت بهتر 17 زیر حوضه باقی‌مانده در یک گروه قرار می‌گیرند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.