Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 111 تا 128)

کلید واژه های ماشینی : عرضه سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی، سهام، سرمایه‌گذاری خصوصی، عرضه سهام، الگو، ارزش سهام عرضه‌شده در دوره، سرمایه‌گذاری خصوصی در بورس اوراق، عرضه سهام در دوره جاری، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی جاری، ارزش جاری سهام عرضه‌شده

دراین مقاله رابطه بین عرضه سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای بکاررفته در الگوهای مورد نظر می‌باشد، درمقاله حاضر از الگوهای اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است و روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که رابطه معنادار و مثبت بین عرضه سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی وجود دارد. همچنین میزان تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی در دوره جاری از عرضه سهام دوره قبل بیشتر از عرضه سهام در دوره جاری می‌باشد. به عبارت دیگر افزایش عرضه سهام در زمان جاری و زمان‌های گذشته (با یک وقفه) و همچنین سرمایه‌گذاری خصوصی دوره قبل موجب افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی جاری در کشور شده است. علاوه بر این یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اهمیت عرضه سهام دوره قبل در مقایسه با سرمایه‌گذاری خصوصی دوره قبل تأثیر بیشتری بر سرمایه‌گذاری جاری دارد.

خلاصه ماشینی:

"ضمنا مهمترین فرضیه تحقیق که در مقاله حاضر مورد آزمون قرار گرفته است عبارتست از : بین عرضه سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین برای برآورد الگوها و تجزیه و تحلیل نتایج اقتصاد سنجی از نرم افزار Eviews3 استفاده شده است. شاخص R2 در الگوی اول برابر 87% می‌باشد، و به معنی آن است که 87 درصد از تغییرات متغیروابسته (سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) توسط متغیرهای مستقل (ارزش سهام عرضه شده در دوره جاری ودوره قبلی) توضیح داده می‌شود. LnSCt-157/0 + 76/6 =LnICt 6/44 =F آماری 82/0= R2 ضریب تعیین (خوبی برازش) 127/1= dw دوربین واتسون 80/0 = تعدیل شده با توجه به اهمیت تأثیرات سهام عرضه شده در دوره قبل بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دوره جاری و به منظور بررسی بیشتر ارتباط این دو متغیر، دراین الگو متغیر عرضه سهام (برحسب ارزش سهام) با یک وقفه درسمت راست الگو آمده است. الگوی سوم به صورت زیر تعریف می‌شود: 54/119 =F آماری 963/0= R 2 ضریب تعیین (خوبی برازش) 38/2 = dw دوربین واتسون 955/0 = تعدیل شده که درآن LnICt میزان سرمایه‌گذاری خصوصی به قیمت‌های جاری درسال t و LnSCt-1 میزان عرضه سهام (برحسب ارزش جاری سهام عرضه شده دربازار) دردوره قبل (سال(t-1، LnICt-1 میزان سرمایه‌گذاری خصوصی به قیمت‌های جاری دردوره قبل)سال (t-1، b0 عرض از مبدا و b1 وb2 ضرایب متغیرهای الگو می‌باشند و Ut جمله خطا است. M & Odean, T(2000); "Trading IS Hazardous To Your Wilth:The Common Stock Investment Performance Of Individual Investors",The Journal Of Finance, Vol. LV, No. 2 April pp."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.