Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی مقدماتی و مطالعه پایانی و اعتبار ماتریسهای پیشرونده استاندارد ریون در نمونه ای از دانش آموزان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 141 تا 152)

کلید واژه های ماشینی : نمرات ،ریون ،آزمون ،استاندارد ریون در گروههای سنی ،گروههای سنی ،ضرایب پایائی حاصل بترتیب سن ،میانگین‌های ،کودکان ،معدل ،اعتبار ،ضرایب پایائی ،نمرات آزمون ،آزمون ریون ،افزایش سن ضرایب اعتبار ،کودکان انگلیسی در گروههای سنی ،میانگین‌های گروههای سنی ،تحصیلات پدر و نمرات آزمون ،ضرایب اعتبار آزمون با معدل ،تحقیق و میانگین‌های کودکان انگلیسی ،شغل پدر ،ایران ،ضرایب پایائی تنصیف و اعتبار ،تحقیق ،همبستگی ،محاسبه و ضرایب پایائی ،کل آزمون محاسبه و نتایج ،مقایسه ،انگلستان ،هنجارهای بدست‌آمده با هنجارهای ایران ،اعتبار ماتریسهای پیشرونده استاندارد

در این تحقیق ماتریسهای پیشرونده استاندارد ریون در گروههای سنی 8 تا 13 سال اجرا گردید و هنجارهای بدست آمده با هنجارهای ایران و سایر کشورها مقایسه گردید. علاوه بر آن ضرایب پایائی تنصیف و اعتبار آن در رابطه با معدل دانش‌آموز، تحصیلات و شغل پدر نیز محاسبه و با نتایج دیگر کشورها مقایسه گردید. آزمایش شوندگان 248 نفر دانش‌آموز بودند: گروه سنی 8 سال 48 نفر و بقیه گروهها هر کدام 40 نفر بودند و در هر گروه نیمی پسر و نیمی دختر بودند. آزمون ریون بطور انفرادی اجرا و نمره‌گذاری گردید. ابتدا میانگین گروههای سنی در هر بخش و میانگین، میانه، و انحراف استاندارد این گروهها در کل آزمون محاسبه و نتایج آن با نتایج سایر تحقیقات در ایران و در خارج مقایسه گردید. سپس نمرات کل بخش‌های (b+d) و (c+e) بطور جداگانه محاسبه و ضرایب پایائی بین این دو بدست آمد. همچنین شغل پدر بترتیب اهمیت اجتماعی و عرفی آن در جامعه امروز ایران نمره‌گذاری گردید و ضرایب همبستگی آن با نمرات آزمون در هر گروه سنی بدست آمد. همبستگی بین معدل و نمرات آزمون و همینطور همبستگی بین تحصیلات پدر و نمرات آزمون نیز برای هر گروه سنی محاسبه گردید. پس از آن براساس نمرات هر گروه سنی هنجارهای درصدی هر گروه بدست آمد و نتایج با هنجارهای درصدی انگلستان مقایسه گردید. میانگین‌های گروههای سنی در هر بخش بترتیب سن افزایش و بترتیب هر بخش کاهش پیدا کرد که نشان میدهد دانش‌آموزان بترتیب سن در هر بخش نمره بیشتری بدست می‌آورند و بخش‌های پنجگانه آزمون بترتیب دشوارتر می‌گردند. ضرایب پایائی حاصل بترتیب سن از 67/0 تا 94/0 افزایش پیدا کرد که نشان می‌دهد با افزایش سن خطای اندازه‌گیری کاهش می‌یابد و بطور کلی این آزمون پایائی لازم را برای اجرا در ایران دارد. ضرایب اعتبار آزمون با معدل مدرسه و تحصیلات پدر نیز معنی‌دار بودند و بنظر می‌رسد که با افزایش سن ضرایب اعتبار مختصری افزایش پیدا می‌کنند. تفاوتهای بین میانگین‌های این تحقیق و میانگین‌های کودکان انگلیسی در گروههای سنی 8 تا 11 سال در سطح 1% و بین میانگین‌های کودکان انگلیسی و آمریکائی در گروههای سنی 9 تا 12 سال در سطح 5% و بین میانگین‌های این تحقیق و تحقیق براهنی (1351) در گروههای سنی 11 تا 13 سال در سطح 1% معنی‌دار بودند. این تفاوتها احتمالا ناشی از اجرای گروهی- انفرادی آزمون و آشنائی کودکان خارجی با این آزمون بوده است. همچنین طی سالهای اخیر سطح نمرات هم در هنجارهای ایرانی و هم در هنجاری انگلیسی افزایش داشته است. بهرحال با در دست داشتن نمره کل فرد و با استفاده از هنجارهای این تحقیق می‌توان سطح توانائی ذهنی او را تشخیص داد و این کار موجه بنظر می‌رسد. برای سهولت در تشخیص هنجارهای بیشتری در فواصل زمانی 6 ماهه و در گروههای سنی دیگر و با حجم نمونه‌های بیشتر مورد نیاز است.

خلاصه ماشینی:

"در تحقیق حاضر علاوه بر اینکه کودکان 8 ساله مورد آزمایش قرار گرفتند ضرایب پایائی تنصیف نیز از روی همبستگی‌های بدست آمده بین بخش‌های (b+d) و (c+e) محاسبه گردید و همچنین ضرایب اعتبار آن با سه متغیر معدل مدرسه، شغل، و تحصیلات پدر محاسبه گردید. جدول 4- میانگین، میانه، و انحراف استاندارد گروههای سنی در بعضی از کشورها در مقایسه با ایران$$$ ** معنی‌دار در سطح 1% * معنی‌دار در سطح 5% نمرات بخشهای (b+d) و نمرات بخشهای (c+e) جداگانه محاسبه و ضرایب پایائی بین آنها محاسبه گردید که در جدول 5 نشان داده شده است. جدول 5- ضرایب پایائی تنصیف بین بخشهای (b+d) و (c+e) در گروههای سنی مربوطه$$$ همبستگی بین نمرات آزمون و سه متغیر معدل مدرسه، شغل پدر، و تحصیلات پدر در جدول 6 ارائه گردیده است. جدول 6- همبستگی‌های بین نمرات هوش و سه متغیر معدل، شغل، و تحصیلات پدر در گروههای سنی مختلف$$$ * معنی‌دار در سطح 5% ** معنی‌دار در سطح 1% هنجارهای درصدی این تحقیق و تحقیق انگلستان (1979) در جدول 7 نشان داده شده است. جدول 7- هنجارهای درصدی این تحقیق در مقایسه با هنجارهای انگلستان در گروههای سنی مربوطه$$$ بحث و نتیجه‌گیری نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که آزمون ماتریس‌های پیشرونده استاندارد ریون از پایائی و اعتبار لازم برخوردار است و اجرای آن در ایران برای مقاصد تشخیص و پیشگیری موجه بنظر می‌رسد. تفاوتهای معنی‌دار بین میانگین‌های این تحقیق و تحقیق براهنی در گروههای سنی 11 تا 13 سال نشان می‌دهد که نمرات کودکان ایرانی نیز طی 20 سال افزایش یافته است که احتمالا بخاطر محدودیت زمانی 45 دقیقه براهنی و روش اجرای آن به صورت گروهی می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.