Skip to main content
فهرست مقالات

نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 61 تا 86)

کلیدواژه ها :

ایران ،اشتغال ،فناوری ،الگوی چند سطحی ،صنایع کارخانه ای

کلید واژه های ماشینی : صنایع، اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران، فناوری، اشتغال، هزینه تحقیق و توسعه، نیروی کار غیر ماهر، نیروی کار ماهر، نسبت تقاضای نیروی کار ماهر، اشتغال نیروی کار ماهر، تقاضای نیروی کار غیر ماهر

در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می گردد. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تاثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری تولید به جا می گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تاثیر بر کاهش هزینه عوامل تولید، باعث بهبود در استفاده مطلوب از منابع می شود. علاوه بر این، تحقیق و توسعه از طریق افزایش بهره وری نیروی کار، باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی، و نیز سطح و میزان تولید در هر بخش و هر رشته فعالیت اقتصادی می شود. در این مطالعه، با لحاظ هزینه تحقیق و توسعه به منزله فناوری، میزان و نحوه تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران بررسی و تحلیل شده است. روش الگوسازی چند سطحی و دوره زمانی مطالعه 1374-1379، بر اساس کدهای ISIC چهار رقمی صنعت و روش برآورد مدلها روش حداکثر درست نمایی (ML) است. متغیر معرف فناوری، نسبت هزینه توسعه و تحقیق به ارزش افزوده در فعالیتهای مختلف صنعتی است که تاثیر آن بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه، حاکی از آن است که فناوری، جانشین نیروی کار غیر ماهر و مکمل نیروی کار ماهر در صنایع کارخانه ای ایران است.

خلاصه ماشینی:

"در این زمینه میل‌وارد و اسوالد (Millward and Oswald,1991) در اقتصاد انگلستان و به صورت مقطعیدر 948 بنگاه و با استفاده از متغیر جانشین فناوریهای جدید در سطح میکروالکترونیک در سه سال قبلدر بنگاه و متغیرهای کنترل شامل عمر فناوری،هزینه واحد،تقاضا و مالکیت بنگاهها دریافته‌اند که دربنگاههای انگلستان گسترش فناوری بر رشد اشتغال تأثیر معنی‌دار و مثبت داشته است. با استفاده از هزینه تحقیق و توسعه (R&D) در فرایند تولید و متغیرهای کنترل شاملفروش،مجذور فروش،هزینه نیروی کار(در سطح رشته فعالیت)و شاخصهای کیفی نوآوری نشان داده‌اند(1)- Panel data (2)- Residual (3)- Stylized facts که شاخصهای نوآوری بر اشتغال بنگاهها در کلیه کشورها بجز ایتالیا بی‌معنی هستند(البته بیشتر دربنگاههای کوچک)و همبستگی مثبت بین هزینه تحقیق و توسعه با افزایش اشتغال وجود دارد کهناشی از اثر ثابت فناوری بر اشتغال می‌باشد. کل صنعت تأثیر فناوری در قالب هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال نیروی کار ماهر و غیر ماهر،با تخمین معادله(8)به طور جداگانه برآورد شده است. تأثیر فناوری بر اشتغال نیروی کار غیر ماهر در کل صنایع کارخانه‌ای (به تصویر صفحه مراجعه شود)*در این مدل، Lex/L لگاریتم شاغلان غیر ماهر به کل شاغلان، W دستمزد واقعی، Va ارزش افزوده، K سرمایه فیزیکی، R&D هزینه تحقیق و توسعه،و CNT جزء ثابت مدل است. تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه در این صنعت منفی است و بافرض ثابت بودن سایر شرایط،در ازای یک درصد افزایش در هزینه تحقیق و توسعه نسبت به ارزشافزوده،نسبت تقاضای نیروی کار ماهر به کل شاغلان 0/015 کاهش می‌یابد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.