Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عوامل تأثیر گذار بر بهبود فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 41 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلیدواژه ها : آموزش عالی ،دانشگاه تهران ،هیئت علمی ،فرصتهای مطالعاتی ،توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و تحلیل عاملی

کلید واژه های ماشینی : عامل پیش‌نیازهای فرصتهای مطالعاتی ،دانشگاه تهران ،عوامل تأثیرگذار ،برنامه‌ریزی در آموزش عالی ،سازگاری فرهنگی ،بررسی مسایل پژوهشی کشور ،عنوان سازگاری فرهنگی ،حرفه‌ای ،خدمات حمایتی ،توسعه حرفه‌ای ،پیش‌نیازهای ،عالی ،سازگاری اعضای خانواده ،بهبود کیفی فرصتهای مطالعاتی ،اعضای هیئت علمی ،اعضای هیئت علمی دانشگاه ،هیئت علمی ،مطالعاتی اعضای هیئت علمی ،هیئت علمی دانشگاه تهران ،عنوان پیش‌نیازهای فرصتهای مطالعاتی ،عوامل تأثیرگذار بر بهبود ،هیئت علمی دانشگاه ،فرصتهای مطالعاتی ،بهبود فرصتهای مطالعاتی ،عنوان مهارتهای حرفه‌ای پایه ،پیش‌نیازهای فرصتهای مطالعاتی ،مهارتهای حرفه‌ای پایه ،آموزش عالی ،تحلیل عاملی ،مهارتهای حرفه‌ای

توانمندسازی اعضای هیئت علمی مراکز دانشگاهی در جهت توسعه حرفه‌ای و پیشبرد اهداف دانشگاه حایز اهمیت اساسی است و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و تلاشهای نهادینه شده است. در این پژوهش عوامل تأثیرگذار بر بهبود فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تحلیل شده است. پس از بررسی مفهومی و نظری، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، پرسشنامه‌‌ای بر پایه مرور ادبیات تحقیق، اهداف مورد نظر و دیدگاههای صاحبنظران و تجربه محقق، برای گردآوری داده‌های میدانی تهیه و تدوین شد. پس از اطمینان از روایی و پایایی، پرسشنامه‌ها از سوی یک نمونه برگزیده(120 نفر) براساس روش ‌نمونه‌گیری احتمالی ساده تکمیل شد. پس از گردآوری داده‌ها، از نرم‌افزار آماری SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی پیامدهای مثبت و منفی فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت‌علمی و خانواده آنها از استخراج چهار عامل حکایت می‌کند. عامل اول باعنوان پیش‌نیازهای فرصتهای مطالعاتی، عامل دوم با نام خدمات حمایتی، عامل سوم با عنوان سازگاری فرهنگی/ خانوادگی و عامل چهارم با عنوان مهارتهای حرفه‌ای پایه به ترتیب 3/2، 28/23، 3/22 و 4/10 از مجموعه واریانس تبیین شده (85 درصد) را تبیین کرده‌اند. برمبنای عوامل استخراج شده پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.