Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفته شدگان همان مقطع از طریق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 57 تا 74)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،آزمون سراسری ،دوره‌های فراگیر ،دوره کارشناسی‌ارشد و دانشگاه

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارشناسی‌ارشد، پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‎ارشد، دانشجویان، دانشگاه پیام نور، پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارشناسی‌ارشد فراگیر، پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‎ارشد علوم، مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته‌شدگان، دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور، کارشناسی‎ارشد پذیرفته‌شده از طریق آزمون، آزمون سراسری

به منظور مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفته‌شدگان همان مقطع از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور با توجه به عوامل فردی (سن، جنسیت و وضعیت تأهل)، تحصیلی (رشته تحصیلی) و شغلی (وضعیت اشتغال) با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی، پرسشنامه محقق ساخته‌ای مشتمل بر 15 پرسش تهیه و اطلاعات مورد نیاز بر اساس پرونده تحصیلی دانشجویان جمع‌‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مراکز تهران، اصفهان و تبریز به تعداد 1172 نفر برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری و 253 نفر برای پذیرفته شدگان دوره‌های فراگیر است و نمونه آماری نیز به شیوه تصادفی منظم به میزان 233 نفر برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری و 115 نفر برای پذیرفته شدگان دوره های فراگیر تعیین و در نهایت، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و با به کارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان داده است که پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد فراگیر بیشتر از دانشجویان کارشناسی ارشد آزمون سراسری است و دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم انسانی و همچنین، دانشجویان کارشناسی‌ارشد متأهل و نیز دانشجویان کارشناسی‌ارشد شاغل پذیرفته شده از طریق دوره‌های فراگیر نسبت به دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری در همین مقطع پذیرفته شده‌اند، از نظر تحصیلی موفقیت بیشتری داشته‌اند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داده است که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد علوم پایه و نیز دانشجویان کارشناسی‌ارشد بیکار و خانه‌دار و همچنین، دانشجویان کارشناسی‌ارشد مجرد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و فراگیر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین، بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و فراگیر با توجه به متغیرهای سن و جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"چکیده به منظور مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفته‌شدگان همان مقطع از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور با توجه به عوامل فردی (سن، جنسیت و وضعیت تأهل)، تحصیلی (رشته تحصیلی) و شغلی (وضعیت اشتغال) با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی، پرسشنامه محقق ساخته‌ای مشتمل بر 15 پرسش تهیه و اطلاعات مورد نیاز بر اساس پرونده تحصیلی دانشجویان جمع‌‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مراکز تهران، اصفهان و تبریز به تعداد 1172 نفر برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری و 253 نفر برای پذیرفته شدگان دوره‌های فراگیر است و نمونه آماری نیز به شیوه تصادفی منظم به میزان 233 نفر برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری و 115 نفر برای پذیرفته شدگان دوره های فراگیر تعیین و در نهایت، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و با به کارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. جدول 3- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد آزمون سراسری و فراگیر بر اساس متغیر مورد مطالعه [به تصویر صفحه مراجعه شود] * P < 01/0 ** P < 05/0 جدول 3 نشان می‌دهد که در گروه نمونه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم انسانی و همچنین، دانشجویان کارشناسی‌ارشد متأهل و نیز دانشجویان کارشناسی‌ارشد شاغل پذیرفته شده از طریق دوره‌های فراگیر بیشتر از دانشجویانی است که از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده‌اند. همچنین، به عنوان یک یافته جانبی دیگر نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد آزمون سراسری و فراگیر بر حسب معدل ترم اول آنها تفاوت معنی‌داری وجود دارد، به نحوی که پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترم اول کارشناسی‌ارشد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری بیشتر از دانشجویان ترم اول کارشناسی‌ارشد پذیرفته شده از طریق دوره‌های فراگیر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.