Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت سهم مشارکت دانشگاهها در بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 42 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 71 تا 92)

کلیدواژه ها : نظام آموزش عالی ،دانشگاه ،برنامه ریزی درسی و بازنگری برنامه‌ درسی

کلید واژه های ماشینی : سهم واگذاری بازنگری برنامه ،بازنگری برنامه‎های درسی رشته‎های ،برنامه‎های درسی رشته‎های تحصیلی ،بازنگری برنامه ،واگذاری بازنگری برنامه درسی ،بازنگری برنامه درسی ،سهم بازنگری برنامه‎های درسی ،بازنگری برنامه‎های درسی ،وضعیت سهم بازنگری برنامه‎های ،اعضای هیئت علمی ،برنامه درسی ،برنامه درسی رشته‎های تحصیلی ،واگذاری بازنگری برنامه ،برنامه‌های درسی رشته‌های تحصیلی ،سهم بازنگری برنامه درسی ،آموزش‎عالی ،واگذاری بازنگری برنامه‎های درسی ،برنامه‎های درسی ،فرایند بازنگری و تدوین برنامه ،سهم واگذاری بازنگری برنامه‎های ،تدوین برنامه درسی دانشگاهی ،سهم بازنگری برنامه ،واگذاری اختیارات برنامه‎ریزی درسی ،دانشگاههای مستقر در تهران ،رشته‎های تحصیلی دانشگاهها ،برنامه‎ریزی درسی ،رشته‌های تحصیلی ،بررسی وضعیت سهم بازنگری ،برنامه‎ریزی درسی به دانشگاهها ،اختیارات برنامه‎ریزی درسی

برنامه‌های درسی یکی از عناصر اصلی و مهم ارتقای کیفیت آموزش‌عالی و تناسب نگرش، دانش و مهارت دانش آموختگان دانشگاهها با آخرین دستاوردهای علمی، فناوری و نیاز بازار‌کار است. از این رو، بازنگری برنامه‌های درسی رشته‌های تحصیلی و روزآمد کردن آنها همواره مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سهم بازنگری برنامه‌های درسی رشته های تحصیلی دانشگا‌هها طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور(83-1379) انجام شده است. روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی (کیفی) است و جامعه آماری آن شامل 31 دانشگاه می شود که بازنگری برنامه درسی به آنها واگذار شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از چک لیستهای محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختارمند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که 1. سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی دانشگاههای دارای هیئت ممیزه بیشتر است؛ 2. بیشترین سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی به گروه علوم انسانی و کمترین سهم به گروه هنر تعلق دارد؛ 3. بیشترین سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی به دوره کارشناسی و کمترین سهم مربوط به دوره دکتری است؛ 4. بیشترین سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی به دانشگاههای مستقر در تهران به ویژه دانشگاه تهران تعلق دارد؛ 5. نبود زیرساختهای مناسب، کمبود نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه برنامه‌ریزی درسی، عدم رعایت اصول علمی در مراحل مختلف برنامه‌ریزی درسی، کمبود منابع مالی، نبود الگو یا راهنمای عملی برای برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی و نبود الگوی فرایند نظارت و ارزیابی، قرائت حداقلی از برنامه‌های درسی، مقاومت برخی از اعضای هیئت علمی در مقابل تغییر برنامه درسی، عدم سازگاری روح واگذاری اختیارات با آزمون متمرکز دوره‌های کارشناسی‌ارشد و نداشتن انگیزه اعضای هیئت علمی برای مشارکت از جمله مشکلات دانشگاهها در خصوص فرایند بازنگری و تدوین برنامه های درسی دانشگاهی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.