Skip to main content
فهرست مقالات

نقش تکانه های نفتی در چرخه های تجاری اقتصادی ایران

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 23 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (32 صفحه - از 49 تا 80)

کلیدواژه ها : اقتصاد ،ایران ،اوضاع اقتصادی ،تکانه‌های قیمتی نفت ،نوسانات تولید ،چرخه‌های‌ اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : چرخه‌های تجاری ،قیمت نفت ،نوسانات قیمت نفت ،چرخه‌های تجاری در اقتصاد ،چرخه‌های تجاری اقتصاد ،چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران ،تکانه‌های نفتی ،نفتی ،اقتصاد ایران ،تکانه‌های قیمتی نفت ،نوسانات قیمت ،شکاف قیمت نفت ،مدل چرخه تجاری ،نوسانات تولید ،مدل بر متغیر تولید ،شکاف مخارج دولت متغیری ،شکاف مخارج دولت ،ادوار تجاری ،هم‌انباشتگی ،درآمدهای نفتی ،GDP ،اقتصادی ایران ،اثر تکانه‌های ،متغیر با ادوار تجاری ،درصد از نوسانات تولید ،رابطه هم‌انباشتگی ،نقش تکانه‌های ،نوسانات اقتصادی ،مخارج دولت ،ضریب همبستگی

ادبیات موجود دربارهء نقش نوسانات قیمت نفت بر چرخه‌های تجاری اساسا بر کشورهای‌ واردکنندهء نفت تأکید داشته‌است و مطالعات کمی برای تحلیل اثر تغییرپذیری درآمد نفتی از نقطه‌نظر کشورهای صادرکننده نفت انجام شده‌است.از این رو در این مقاله نقش تکانه‌های قیمتی‌ نفت بر پیدایش چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1382-1350 مورد بررسی قرارگرفته‌است.در این مطالعه ابتدا چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران شناسایی،و سپس‌ شاخصهای آماری انتخابی استفاده و خواص ادواری متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر چرخه‌های تجاری‌ محاسبه و تحلیل می‌شود.سپس در مرحلهء بعد یک مدل چرخه تجاری در قالب الگوی‌ خو در گرسیون‌برداری (VAR) شناسایی و مورد تحلیل قرارگرفته و با استفاده از این مدل،آثار تکانه‌های نفتی ارزیابی نیز می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اقتصاد ایران هفت دورهء تجاری را پشت‌سر گذاشته‌است‌ که نفت از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثری داشته‌ است و دوره‌های رونق اقتصادی همواره همزمان با دوره‌هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن‌ درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره‌های قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است. با تخمین مدل VAR ،اثر تکانه‌های متعدد بر نوسانات تولید ارزیابی شد که نتایج نشان می‌دهد از میان تکانه‌ها،تکانه وارده از سمت قیمت نفت تا مدتی طولانی در ایجاد چرخه‌های تجاری موثر است و اثرات آن به‌آرامی کاهش می‌یابد.همچنین این تکانه‌ها قادر به توجیه 25 درصد از نوسانات تولید هستند؛در حالیکه سهم بی‌ثباتی سایر متغیرهای موجود در مدل بر متغیر تولید بسیار ناچیز است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.