Skip to main content
فهرست مقالات

اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 95 تا 116)

کلیدواژه ها :

کارگاههای بزرگ صنعتی ،مصرف انرژی ،باز بودن تجاری ،دادههای تابلویی ،بهرهوری کل عوامل تولید

کلید واژه های ماشینی : بهره‌وری کل عوامل تولید، کل عوامل تولید در صنایع، اثر باز بودن تجاری، مصرف انرژی، صادرات، صنعت، اقتصادی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، مصرف انرژی و سرمایه انسانی، سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل

ارتقای بهره‌وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر، نخست بهره­وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه­گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره‌وری کل عوامل تولید در زیربخش­های صنعت بررسی شده است. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده­های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می­دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی­داری بر بهره­وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره­وریکل می­باشد.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش حاضر، نخست بهرهوری کل عوامل با استفاده از روش دیویژیا در دوره ١٣٨٨-١٣٨٢ اندازهگیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل تولید در زیربخش - های صنعت بررسی شده است . نتایج حاصل از برآوردها به روش دادههای تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان میدهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژی و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل تولید دارند. رشد بهرهوری بر بسیاری از پدیدههای اجتماعی و فرهنگی اثر گذاشته و در بهبود و کاهش مشکلات اقتصادی مؤثر بوده است ؛ به همین دلیل برخی از کشورها سرمایه های عظیم و گستردهای را برای ارتقا و گسترش آن در تمامی سطوح جامعه انجام داده و از این طریق به درجات بالایی از رشد و توسعه دست یافته اند. ٣-٤- برآورد مدل با توجه به اینکه در این پژوهش فعالیت های صنعتی کشور برحسب طبقه بندی بین المللی فعالیت های صنعتی به ٢٣ گروه صنعتی تقسیم بندی و مورد مطالعه قرار گرفته اند، بنابراین ، استفاده از الگوی دادههای تابلویی ١ برای آزمون تجربی فرضیات ضروری است . بر اساس مبانی نظری، افزایش مصرف انرژی به واسطه نهاده بودن آن در فرایند تولید، سبب میشود تا بهرهوری سایر عوامل تولید از قبیل کار و سرمایه افزایش یافته و در نهایت ، موجب افزایش بهرهوری کل عوامل تولید شود، ولی اکثر مطالعات تجربی انجام شده از قبیل مطالعه آدنی کینجو و الومویاوا در سال ١٩٩٩ این نکته را بیان میکند که اثرگذاری مصرف انرژی بر بهرهوری در درجه اول بستگی به زیر ساخت های تکنولوژیکی صنعت یک کشور دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.