Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 149 تا 162)

کلیدواژه ها :

فراشناخت ،پیشرفت تحصیلی ،ریاضی ،یادگیری دانش‌آموزان

کلید واژه های ماشینی : فراشناختی، پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، بررسی تأثیر آموزش فراشناختی، بررسی تأثیر آموزش مهارتهای فراشناختی، آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی، تأثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت، آموزش، دانش‌آموزان، آموزش فراشناختی، درس ریاضی

امروزه فراشناخت یکی از مهمترین عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان محسوب می‌شود (موارخ[1]، 1999). منظور از فراشناخت آگاهی فرد از فرایندهای شناختی خویش وکنترل و تنظیم شناخت است (فلاول2، 1985). به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 118(57 دختر و 61 پسر) دانش‌آموز چهار کلاس دوم راهنمایی یکی از شهرستانهای استان فارس انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه‌ آزمایشی با تشکیل گروههای 6-5 نفری به مدت چهار هفته در کلاسهای درسی تکالیف ریاضی را به شیوه فراشناختی انجام دادند. این گروه به نوبت پرسشها را می‌خواندند و به بحث و استدلال کردن دربارة راهبردهای انجام دادن تکالیف و شباهتها و تفاوتهای هر مسئله با مسائل قبل و بررسی راه‌‌حلها‌ می‌پرداختند و سپس میزان یادگیری و اطمینان خود را از داشتن توانایی آموختن ریاضی بازبینی می‌کردند. آموزش گروه کنترل به شیوة معمولی بود. در پایان دوره، نمرة یادگیری درس ریاضی هردو گروه آزمایشی به گونه‌ای معنادار بیش از گروههای کنترل بود (33/2=t، 116=df، 02/0p<). همچنین، دانش‌آموزانی که در درس ریاضی ضعیف بودند، به گونه‌ای معنادار بیش از دانش‌آموزان قوی از برنامه‌ آموزش فراشناختی سود بردند. نتایج این بررسی بیانگر لزوم انجام دادن اصلاحاتی از نظر آموزش مهارتهای فراشناختی در برنامة‌ درسی مدارس و آموزش ریاضی است.

خلاصه ماشینی:

"به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 118(57 دختر و 61 پسر) دانش‌آموز چهار کلاس دوم راهنمایی یکی از شهرستانهای استان فارس انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش به شرح زیرند: الف) برای بررسی فرضیه ‌اصلی تحقیق مبنی بر وجود تفاوت معنا‌دار میان میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان گروه کنترل و آزمایشی، ابتدا نمرات ریاضی سال گذشته ‌این دو گروه با استفاده ‌از آزمون تی مورد مقایسه قرار گرفت. این امر نشان می‌دهد که نمره پس‌آزمون گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته‌ است: جدول شماره 4 آزمون تی برای مقایسة نمره تغییر دو گروه آزمایشی و کنترل گروه عده میانگین انحراف‌استاندارد مقدارتی درجه‌آزادی سطح‌معناداری آزمایشی 58 13/3 17/2 07/3 116 003/0< کنترل 60 79/1 53/2 ب) برای بررسی تفاوت تأثیر برنامة‌ آموزش فراشناختی برای دانش‌آموزان قوی و ضعیف گروه آزمایشی، ابتدا دانش‌آموزان گروه آزمایشی بر اساس نمرات قبلی ریاضی به دو گروه ضعیف و قوی تقسیم شدند و سپس میانگین نمرة تغییر این دو گروه ‌از دانش‌آموزان در آزمون نهایی مورد مقایسه قرار گرفت. همان‌طور که ملاحظه شد دانش‌آموزانی که در گروههای کوچک 6-5 نفری به بحث و استدلال دربارة راه‌حلها می‌پرداختند و هر تکلیف یا مسئله را با مسائل پیشین مقایسه می‌کردند و مهمتر آنکه به بازبینی یادگیری و فرایندهای شناختی خود می‌پرداختند، در مقایسه با یادگیرندگان گروه کنترل که هیچ‌گونه‌ آموزش فراشناختی نداشتند، نمرة بیشتری در امتحان ریاضی کسب کردند. Effects of strategy monitoring and proactive instruction on children''''s problem solving performance. The relationship between motivation, self- regulation, learning strategies, & students achievement across the curriculum."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.