Skip to main content
فهرست مقالات

نقش ارتباط فردی و جمعی در اشاعه نوآوریها در آموزش و پرورش

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 15 علمی-پژوهشی (36 صفحه - از 115 تا 150)

کلیدواژه ها : اشاعة نوآوری ،ارتباط جمعی ،ارتباط فردی ،دانش نوآوری ،رغبت به تغییر ،همنوایی ،مشارکت ،تصمیم‌گیری

کلید واژه های ماشینی : بهره‌مندی دبیران از مجاری ،دبیران از مجاری ارتباط‌جمعی ،دبیران از مجاری ارتباط ،میزان بهره‌مندی دبیران ،نظام آموزشی ،مجاری ارتباطی ،بهره‌مندی دبیران از ارتباط ،همنوایی ،جمعی ،بهره‌مندی از مجاری ارتباط‌جمعی ،ارتباط فردی ،رسانه‌های جمعی ،مجاری ارتباط‌جمعی ،میزان بهره‌مندی از مجاری ،دبیران از ارتباط فردی ،استفاده از مجاری ارتباط ،نوآوریهای آموزشی ،استفاده از مجاری ارتباط‌جمعی ،میزان بهره‌مندی ،رغبت به تغییر ،مجاری ارتباط فردی ،اشاعة نوآوریهای آموزشی ،پذیرش نوآوری ،ارتباط‌جمعی ،دانش نوآوری ،نوآوریهای آموزشی نقش ،استفاده از مجاری ،دبیران از ارتباط ،اشاعة نوآوریها ،دودامنه

فرایند ارتباطات، در جریان اشاعة نوآوریهای آموزشی نقش به سزایی دارد. مجاری ارتباطی، ممکن است ماهیت میان فردی یا رسانه‌های جمعی داشته باشند و از منابع محلی یا فراملی نشأت بگیرند. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که این مجاری ارتباطی متفاوت، در فرایند «اشاعة نوآوریها» در نظام آموزشی، نقشهای متفاوتی بازی می‌کنند. رسانه‌های جمعی، به سرعت به مخاطبان وسیع دست می‌یابند، اطلاعات خود را گسترش می‌دهند و نگرشهای ضعیفتر را به تغییر درمی‌آورند. در فرایند اشاعة نوآوریهای آموزشی، رسانه‌های ارتباط جمعی و مجاری ارتباطی فراملی در مرحلة آگاهی اهمیت نسبتا بیشتری دارند، در حالی که مجاری میان فردی و محلی در مرحلة اقناع مؤثرترند. رسانه‌های جمعی و مجاری ارتباطی فراملی برای پذیرندگان اولیه، در مقایسه با پذیرندگان متأخر، از مجاری میان فردی و محلی اهمیت نسبتأ بیشتری دارند. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، ترکیبی از ارتباطات رسانه‌‌ای جمعی و میان‌فردی، مؤثرترین راه انتقال افکار جدید به افراد و متقاعد ساختن آنها برای استفاده از نوآوریهای آموزشی است. مراحل پذیرش نوآوری، شامل دانش، ترغیب، تصمیم وهمنوایی است. این پژوهش برای تعیین رابطة میان "میزان بهره‌مندی دبیران از مجاری ارتباطی" (جمعی و فردی) و "پذیرش نوآوریهای آموزشی" انجام شده است. به این منظور، از پرسش‌نامه‌ای 42پرسشی استفاده شد و نتایج حاصل از390 پرسشنامة تکمیل شده توسط دبیران دبیرستانهای استان تهران درسال تحصیلی 83-1382 نشان داد که: 1. بین میزان بهره‌مندی دبیران ازمجاری ارتباط جمعی ودانش نوآوری رابطه‌ای مستقیم وجوددارد. 2. بین میزان بهره‌مندی دبیران ازمجاری ارتباط فردی و رغبت آنها به تغییر، رابطه معناداری وجود ندارد. 3. بین میزان بهره‌مندی دبیران ازمجاری ارتباط جمعی و همنوایی با ایده‌های جدید آموزشی رابطه معکوس وجوددارد. 4. بین میزان بهره‌مندی دبیران از ارتباط فردی وهمنوایی آنها با ایده‌های جدید آموزشی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. 5. بین میزان بهره‌مندی دبیران از مجاری ارتباط جمعی و مشارکت آنان در اجرای نوآوریهای آموزشی، رابطة معناداری وجودندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.