Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه دیدگاه سطوح استفاده کننده از نتایج پژوهشی نسبت به مدلهای کاربست

نویسنده: ؛

تابستان 1385 - شماره 16 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 36 تا 59)

کلیدواژه ها : اشاعه و کاربست یافته‌های پژوهشی ،مدل کاربست ،مدل تعاملی ،مدل انتقال خطی ،مدل حل‌مسئله ،مدل روشنگری

کلید واژه های ماشینی : معنا‌دار ،تفاوت معنا‌دار ،حل‌مسئله و روشنگری ،کاربست یافته‌ها ،کاربست دانش ،مدلهای روشنگری و حل‌مسئله ،روشنگری و تعاملی ،نتایج پژوهشی ،نمونه‌های دوبه‌دو مدلهای کاربست ،مدل انتقال خطی ،مدلهای کاربست ،نسبت به مدلهای کاربست ،مدلهای تعاملی ،روشنگری ،تعاملی ،مدل روشنگری ،انتقال خطی ،تعاملی و انتقال خطی ،پژوهشی ،مدل حل‌مسئله ،حل‌مسئله ،سطوح استفاده‌کننده از نتایج ،یافته‌های پژوهشی ،استفاده‌کننده از نتایج پژوهشها ،نسبت به مدل ،کاربست یافته‌های پژوهشی ،کاربست پژوهش ،نتایج پژوهش ،بهره‌گیری از یافته‌ها ،مدلهای حل‌مسئله و روشنگری

دیدگاه افراد نسبت به پژوهشها و نتایج آن ارتباط مستقیم با نحوه استفاده از نتایج پژوهشی دارد. این دیدگاه، تعیین کننده میزان وچگونگی بهره‌گیری از یافته‌ها است. از این رو به منظور بررسی نگرش کاربران یافته‌های پژوهشی، شکل‌های بهره‌گیری از یافته‌ها با عنوان مدلهای کاربست مطالعه شد و چهار مدل اصلی کاربست شامل: مدلهای انتقال خطی، حل مسئله، روشنگری و تعاملی شناسایی شدند. با توجه به پرسش پژوهش در زمینة مقایسه میان سطوح کاربران، سه سطح معلمان، کارشناسان و مدیران مورد توجه قرار گرفتند. نگرش 181 نفر از سطوح کاربران با بهره‌گیری از پرسشنامه محقق ساخته گرد‌آوری شد. این عده به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای از میان کارکنان سازمان و هشت منطقه از مناطق سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزیده شدند. داده‌های هر سطح با بهره‌گیری از آزمون T دوبه‌دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدلهای تعاملی، انتقال خطی، حل‌مسئله و روشنگری به ترتیب از نگرش مساعد کاربران برخوردار بودند. در مقایسة الگوهای پاسخ‌دهی سطوح استفاده‌کننده، تفاوتی میان ترتیب مدل‌ها مشاهده نشد و تنها تفاوت قابل اشاره به معنا‌دار بودن تفاوت‌ها مربوط می‌شد. به ‌این صورت که در میان نمونه مدیران همة تفاوت‌ها معنا‌دار بودند، ولی در میان کارشناسان تفاوت میان مدلهای تعاملی و انتقال خطی و همچنین تفاوت میان مدلهای حل‌ مسئله و روشنگری معنا‌دار نبود. در میان معلمان نیز میان مدلهای تعاملی و انتقال خطی، تفاوت معنا‌داری ملاحظه نشد. به‌طور کلی نتایج نشان داد که از نظر کاربران مدلهای تعاملی و انتقال خطی از اهمیت بیشتر برخوردارند. که این یافته همسو با نتایج پیشین است. مدل روشنگری نیز دارای پایین‌ترین نگرش است که به‌نظر می‌رسد با توجه به اهمیت آن باید بیشتر شناسانده شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.