Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف وضعیت ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان دماوند و ارتباط آن با منتخبی از ویژگیهای فردی

نویسنده: ؛

بهار 1383 - شماره 3 (11 صفحه - از 31 تا 41)

کلیدواژه ها : وضعیت طبیعی ،وضعیت غیر طبیعی ،دانش‌آموزان مقطع راهنمایی ،ناهنجاریهای اسکلتی

کلید واژه های ماشینی : تیپ بدنی ،مقطع راهنمایی شهرستان ،مقطع راهنمایی ،بدنی ،دانش‌آموزان مقطع راهنمایی ،وضعیت غیر طبیعی ،درصد از نمونه‌های تحقیق ،راهنمایی شهرستان ،ناهنجاری‌های در افراد غیر ،دانش‌آموزان پسر ،فعالیت‌های بدنی ،غیر طبیعی نمونه‌های تحقیق ،جامعه آماری ،درصد از نمونه‌ها ،پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه ،غیر طبیعی ،توزیع ناهنجاری‌های در افراد ،فعالیت‌های ورزشی ،وضعیت طبیعی ،میزان استقامت عضلات ناحیه ،نمونه‌های تحقیق براساس فاکتور ،درصد شایعترین ناهنجاری ،پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ،ناهنجاریهای وضعیت ،نمونه‌های تحقیق ،محدودیت حرکتی ،افراد غیر طبیعی ،ساختار بدنی ،محدودیت حرکتی می‌گردد ،ناهنجاریهای اندام

هدف از تحقیق حاضر بررسی ساختار جسمی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی سنین 15-11 ساله شهرستان‌ دماوند بوده است.لذا جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان شاغل به تحصیل این مقطع در سال تحصیلی 82-81 تشکیل داده و نمونه آماری تحقیق مجموعا 5%از کل جامعه تحت بررسی بوده است. ابزار اندازه‌گیری تحقیق نیز شامل پرسشنامه محقق ساخته بوده که براساس آن اطلاعات لازم در خصوص‌ سن،قد،وزن،تیپ بدنی،بخش غالب بدن،سابقه فعالیت‌های بدنی و وجود یا عدم بیماری‌های خاص که سبب‌ محدودیت حرکتی می‌گردد استخراج گردیده است.همچنین آزمون نیویورک جهت شناخت وضعیت طبیعی و یا وجود ناهنجاری و تغییر شکل‌های ساختاری بدن و آزمون ماتیاس به منظور سنجش میزان استقامت عضلات ناحیه شانه‌ بوده است.تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و نیز آزمایش فرضیه‌های تحقیق که براساس‌ آزمون خی دو و با ضریب اطمینان 95%نشان داده است که 73/69 درصد از نمونه‌های تحقیق از نقطه نظر ساختار بدنی دارای وضعیت غیر طبیعی بوده که در این میان کیفوز-پشتی با 66/66 درصد شایعترین ناهنجاری و انگشت چکشی با 96/1 درصد کمترین میزان را در بین نمونه‌های تحقیق دارا بوده اند.بطور کلی بررسی نتایج‌ نشان داده است که بین ویژگی های فردی سن،قد،وزن با ناهنجاری‌های مورد بررسی ارتباط معناداری وجود نداشته است.نتایج همچنین بیانگر آن است که وابستگی میان تیپ بدنی و نوع ناهنجاری‌های معنی‌دار نبوده است. همچنین نمونه از نظر ویژگی‌های قد،و وزن و سن با نتایج اجرای تست ماتیاس تفاوت معنی‌داری نداشته‌اند.لیکن‌ از نقطه نظر تیپ بدنی و سابقه فعالیت ورزشی با نتایج اجرای تست ماتیاس این تفاوت معنی‌دار بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.