Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی با ویژگیهای فردی در بین اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 3 (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها : فشار روانی ،تربیت بدنی و علوم ورزشی ،هیات علمی ،ویژگی فردی ،فشارزای شغلی

کلید واژه های ماشینی : عوامل فشارزای شغلی ،فشارزای شغلی ،اعضای هیات‌علمی تربیت‌بدنی ،عوامل فشارزای ،هیات‌علمی تربیت‌بدنی و علوم ،فشار روانی ،پرسشنامه عوامل فشارزای شغلی ،تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ،فشارزای ،شغلی ،فشار روانی شغلی ،اعضای هیات‌علمی ،عوامل فشارزای فردی ،پرسشنامه عوامل فشارزای ،عاملی با عوامل فشارزای ،میزان عوامل فشارزای ،ویژگی‌های فردی ،میزان عوامل فشارزای‌های شغلی ،تربیت‌بدنی و علوم ،میزان عوامل فشارزای شغلی ،شغلی اعضای هیات‌علمی ،پرسشنامه ویژگی‌های فردی ،فشارزای فردی ،محیط کاری ،دانشگاه‌های دولتی ،میزان فشارزایی‌های شغلی ،تحلیل عاملی ،میزان فشار روانی ،میزان فشار ،مشکلات مرتبط با ویژگی‌های

هدف از انجام پژوهش بررسی ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی و ویژگی‌های فردی در بین اعضای هیات علمی‌ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی کشور بود.جامعه آماری 263 نفر بوند که تعداد 215 نفر(82 درصد)نمونه‌ها تحقیق را تشکیل دادند.روش تحقیق از نوع همبستگی بود که در آن مشخصات فردی و مولفه‌های‌ روانی شغل از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت و ابزار اندازه‌گیری شامل دو پرسشنامه ویژگی‌های‌ فردی(محقق ساخته)و عوامل فشارزای شغلی(اسپیل برگر)همراه با سئوال‌های باز تشکیل داد که پس از تایید روایی محتوای پرسشنامه عوامل فشارزای شغلی توسط متخصصین از طریق روش آماری کرانباخ،ثبات و پایایی‌ سوال‌ها مجددا ارزیابی گردید و 83/0 r محاسبه شده که در سطح(001/0> P )معنی‌دار بود. تجزیه داده های تحقیق ت.وسط آمار توصیفی(میانگین،انحراف معیار،درصد)،آزمون همبستگی پیرسون و مقایسه‌ میانگین‌ها(آزمون‌های t و ANOVA )و تحلیل عاملی صورت گرفت و سطح معنی‌داری(5%> P )در نظر گرفته شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که: 1-میزان عوامل فشارزای‌های شغلی اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کمی بالاتر از میانگین بود. 2-میزان فشارزایی‌های شغلی،مشکلات مدیریتی و مشکلات مرتبط با ویژگی‌های حرفه،تحقیق و آموزش از دیدگاه آزمودنی نسبت به حد میانگین در سطح بالایی بود.در بخش آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که 1 -در تحلیل عاملی با عوامل فشارزای فردی وسازمانی آزمودنی به یک میزان بود.2-بین عوامل فشارزای‌ فردی وسازمانی همبستگی قومی و معنی‌دار وجود داشت. 3-بین عوامل فشارزای شغلی با میزان تحصیلات تفاوتی معنی‌داری بود و افراد دارای مدرک کارشناسی فشار روانی شغلی بیشتر داشتند. 4-بین عوامل فشارزای شغلی با جنسیت،تاهل،وضعیت استخدامی تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. 6-بین عوامل فشارزای شغلی با سابقه خدمت ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.