Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی با ویژگیهای فردی در بین اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها :

فشار روانی ،تربیت بدنی و علوم ورزشی ،هیات علمی ،ویژگی فردی ،فشارزای شغلی

کلید واژه های ماشینی : هیات‌علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، اعضای هیات‌علمی تربیت‌بدنی و علوم، عوامل فشارزای شغلی، عوامل فشارزا، فشارزای‌های شغلی اعضای هیات‌علمی تربیت‌بدنی، عوامل فشارزای‌های شغلی اعضای هیات‌علمی، پرسشنامه عوامل فشارزای شغلی، عوامل فشارزای فردی، علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی، فشار روانی

هدف از انجام پژوهش بررسی ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی و ویژگی‌های فردی در بین اعضای هیات علمی‌ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی کشور بود.جامعه آماری 263 نفر بوند که تعداد 215 نفر(82 درصد)نمونه‌ها تحقیق را تشکیل دادند.روش تحقیق از نوع همبستگی بود که در آن مشخصات فردی و مولفه‌های‌ روانی شغل از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت و ابزار اندازه‌گیری شامل دو پرسشنامه ویژگی‌های‌ فردی(محقق ساخته)و عوامل فشارزای شغلی(اسپیل برگر)همراه با سئوال‌های باز تشکیل داد که پس از تایید روایی محتوای پرسشنامه عوامل فشارزای شغلی توسط متخصصین از طریق روش آماری کرانباخ،ثبات و پایایی‌ سوال‌ها مجددا ارزیابی گردید و 83/0 r محاسبه شده که در سطح(001/0> P )معنی‌دار بود. تجزیه داده های تحقیق ت.وسط آمار توصیفی(میانگین،انحراف معیار،درصد)،آزمون همبستگی پیرسون و مقایسه‌ میانگین‌ها(آزمون‌های t و ANOVA )و تحلیل عاملی صورت گرفت و سطح معنی‌داری(5%> P )در نظر گرفته شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که: 1-میزان عوامل فشارزای‌های شغلی اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کمی بالاتر از میانگین بود. 2-میزان فشارزایی‌های شغلی،مشکلات مدیریتی و مشکلات مرتبط با ویژگی‌های حرفه،تحقیق و آموزش از دیدگاه آزمودنی نسبت به حد میانگین در سطح بالایی بود.در بخش آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که 1 -در تحلیل عاملی با عوامل فشارزای فردی وسازمانی آزمودنی به یک میزان بود.2-بین عوامل فشارزای‌ فردی وسازمانی همبستگی قومی و معنی‌دار وجود داشت. 3-بین عوامل فشارزای شغلی با میزان تحصیلات تفاوتی معنی‌داری بود و افراد دارای مدرک کارشناسی فشار روانی شغلی بیشتر داشتند. 4-بین عوامل فشارزای شغلی با جنسیت،تاهل،وضعیت استخدامی تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. 6-بین عوامل فشارزای شغلی با سابقه خدمت ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.

خلاصه ماشینی:

"براساس نتایج‌ بدست آمده به طور کلی می‌توان اظهار داشت بدین علت که در کشور دیدگاه حاکم بر ورزش و تربیت بدنی مبتنی بر علم و تحقیق نیست،لذا متخصصین این رشته در تنگناهای خاص بویژه در زمینه تحقیقاتی قرار داشته و نقش علم به‌ عنوان ارایه یک راهبرد هدفمنمد کماکان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این عدم توجه یا شناخت سبب می‌گردد که‌ اعضای هیات علمی این رشته نسبت به سایر همکاران خود فشار روانی بیشتری را در این زمینه تحمل نمایند. در ارتباط با تاهل در بسیاری از تحقیات بیان شده است افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل دارای فشار روانی هستند(18،24،25،30)همچنین افرادی که متارکه نموده‌اند بیش از دیگران دارای فشار روانی‌ می‌باشند(38،54)فقدان این هم خوانی بین نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات دیگران را شاید بتوان به شرایط سخت‌ زندگی اجتماعی و اقتصادی اعضای هیات علمی تربیت بدنی در این برهه از زمان نسبت داد. وجود تفاوت بین میزان تحصیلات با عوامل فشارزای شغلی،فردی وسازمانی نشان می‌دهد که دلیل وجود فشار روانی بالا در افراد دارای مدرک کارشناسی به علت فقدان مدرک بالاتر بوده،پدیده‌ای که در تحقیقات‌ دیگران نیز به آن اشاره شده است(2،51719)بدین لحاظ چنین استنباط نمود که وجود مدرک‌ تحصیلی بالاتر،علاوه بر میزان دانش،یک عامل حمایتی در ارتباط با شغل در مراکز دانشگاهی و نیز زمینه‌ ای برای از بین بردن فشار روانی شغلی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.