Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط میزان فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان دختر 17- 15 سال تهران

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 6 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 1 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : میزان فعالیت بدنی ،آمادگی جسمانی ،فعالیت بدنی ،ترکیب بدنی با وضعیت ،ترکیب بدنی ،فرهنگ سازمانی ،بدنی ،وضعیت اجتماعی ،دانش‌آموزان دختر ،جسمانی ،اقتصادی دانش‌آموزان دختر ،عوامل آمادگی جسمانی ،متغیرهای اجتماعی‌اقتصادی با عوامل ،میزان فعالیت بدنی ارتباط ،SES ،وضعیت اجتماعی‌اقتصادی خانواده ،اقتصادی خانواده ،وضعیت آمادگی جسمانی ،وضعیت اجتماعی‌اقتصادی ،اجتماعی‌اقتصادی ،معنی‌داری ،متغیرهای اجتماعی‌اقتصادی ،اجتماعی‌اقتصادی خانواده ،شیوع چاقی ،میزان تحصیلات ،افزایش خلاقیت افراد ،ارتباط معنی‌داری ،سطح تحصیلات ،سال تهران ،سرمایه اقتصادی

هدف از این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضای هیات علمی گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی در دانشگاه های کشور بود. نمونه آماری شامل 157 عضو هیات علمی دانشکده/ گروه های تربیت بدنی بود. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسش نامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAQ) و پرسش نامه خلاقیت رندسیپ (Randsepp) بود. نتایج نشان داد که میانگین نمره فرهنگ سازمانی 91 )از حداکثر نمره ممکن (150 و میانگین نمرات زیرمجموعه های هماهنگی با تغییر (17.3)، هم سویی اهداف فردی و گروهی (18.2)، کار گروهی هماهنگ (19.1)، مشتری گرایی (18.8) و قدرت فرهنگی سازمانی (17.6) از حداکثر نمره 30 بود. نمرات فوق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی موجود در سطحی متوسط قرار دارد. میزان خلاقیت اعضای هیات علمی نیز با میانگین 1.3 )از حداکثر نمره ممکن (100 در حد بسیار پایین و غیر خلاق بود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت برابر با 0.63 بود که در سطح (P=0.05) معنی دار بود. این نتیجه موید زیر بنای نظری تحقیق است که فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تسهیل کننده و برانگیزنده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان خلاقیت افراد اثر دارد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که زیر مجموعه های قدرت فرهنگ سازمانی (P<0.05 و (t=5.12، هماهنگی با تغییر (P<0.05 و (t=3.64 و هم سویی اهداف فردی و گروهی (P=0.031 و (t=-2.17، دارای رابطه خطی با متغیر معیار بوده و واجد شرایط پیش بینی خلاقیت هستند. با توجه به یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که سازمان ها می توانند با توافق بر سر ارزش ها و باورهای موجود در سازمان، تطابق با تغییر، توجه به افراد، هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خلاقیت افراد کمک کنند و برنامه ریزان نیز نمی توانند اساس و معیار افزایش خلاقیت افراد را بدون توجه به فرهنگ سازمانی پایه ریزی کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.