Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سطح مهارت الگو بر اکتساب و یادداری سرویس ساده والیبال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 15 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : سرویس ساده والیبال ،یادداری سرویس ساده والیبال ،سطح مهارت الگو بر اکتساب ،مهارت ،الگودهی ،اجرای سرویس ساده والیبال اندازه‌گیری ،یادگیری سرویس ساده والیبال دانشجویان ،اطلاعات ،فرایند اجرای سرویس ساده والیبال ،گروه الگودهی ماهر ،آزمون ،گروه مشاهده الگوی ماهر ،حال یادگیری ،مشاهده الگوی ماهر ،اکتساب و یادداری ،نفری مشاهده الگوی ماهر ،الگوی در حال یادگیری ،تأثیر سطح مهارت الگو ،الگوی ماهر ،مشاهدهء الگوی در حال یادگیری ،امتیاز ،مشاهده الگوی در حال یادگیری ،مشاهده ،آزمودنی‌های گروه الگودهی ماهر ،تحقیق ،یادداری مهارت سرویس سادهء والیبال ،سرویس سادهء والیبال ،آزمون سرویس سادهء والیبال ایفرد ،آزمودنی‌های گروه مشاهدهء الگوی ماهر ،نمایش

این تحقیق جهت بررسی تاثیر سطح مهارت الگو )دو نوع متفاوت الگودهی( بر عملکرد و یادگیری سرویس ساده والیبال دانشجویان مبتدی طراحی شد. آزمودنی های این تحقیق را 40 نفر از دانشجویان شهید بهشتی تشکیل دادند که درس تربیت بدنی (1) را در نیمسال دوم سال 83-1382 انتخاب کرده بودند. آزمودنی ها از میان جامعه 300 نفری به صورت تصادفی ساده انتخاب و همچنین به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری گماشته شدند. هر دو گروه 60 کوشش تمرینی را طی سه روز پیاپی انجام دادند. در این تحقیق توصیف های کلامی هم زمان با نمایش ویدیویی به آزمودنی ها ارایه و سپس نتیجه و الگو )فرایند( اجرای سرویس ساده والیبال اندازه گیری شد. به منظور تجزه و تحلیل داده ها و مقایسه گروه های دو گانه از طریق تحلیل واریانس عاملی مرکب و آزمون- تی در گروه های مستقل و وابسته در سطح a=0.05 استفاده شد. نتایج این تحقیق، پیشرفت معنی داری را در امتیازات مربوط به نتیجه و فرایند اجرا در مراحل مختلف آزمون نشان داد. در متغیر اجرا، تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری وجود نداشت. در حالی که، در انتهای مرحله اکتساب و یادداری، آزمودنی های گروه الگودهی ماهر، الگوی حرکت را بهتر از آزمودنی های گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری به نمایش گذاشتند.

خلاصه ماشینی:

"با وجود نتایج متناقض در میان تحقیقات انجام شده در سال‌های اخیر و نظر به اهمیت ارایه آموزش‌های صحیح به‌ فراگیران با حداکثر کارایی و با توجه به شرایط آموزشی موجود،این تحقیق با هدف اصلی مقایسه اثرات مشاهده‌ الگوی ماهر و در حال یادگیری همراه با توصیف کلامی،پیرامون چگونگی اجرا،بر اکتساب و یادداری نتیجه و فرایند اجرای سرویس ساده والیبال طراحی و اجرا گردید. میانگین و انحراف معیارهای آزمودنی‌ها در متغیرهای نتیجه و فرایند اجرای سرویس در دو گروه الگودهی و در سه‌ مرحله آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر آمده است: الف)اطلاعات حاصل از این تحقیق در مورد نتیجهء اجرای مهارت سرویس،نشان داد که امتیازات نتیجهء اجرای مهارت‌ سرویس در مراحل مختلف آزمون با اطمینان 95% در گروه‌های مذکور تفاوت معنی‌داری داشته است. نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحلهء آزمون بر الگو یا فرایند اجرا (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین،نتایج آزمون t مستقل در سطح 05/0 (به تصویر صفحه مراجعه شود)تفاوت معنی‌داری را بین دو گروه در مرحله اول یا پیش آزمون‌ نشان نداد(جدول 4)؛هر چند این تفاوت بین گروه‌های الگودهی ماهر و در حال یادگیری در مراحل پس آزمون‌ (جدول 5)و یادداری(جدول 6)معنی‌دار بود. نتایج آزمون تی-مستقل برای فرآیند اجرا در دو گروه الگودهی ماهر و در حال یادگیری و در مرحله یادداری (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دو نوع مختلف الگودهی(مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری)بر اکتساب و یادداری مهارت سرویس سادهء والیبال بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.