Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف و مقایسه سبک های مختلف رهبری با تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 6 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 83 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : تعهد سازمانی ،سبک‌های رهبری ،رهبری با تعهد سازمانی ،تعهد سازمانی اعضاء هیأت‌علمی ،سبک‌های رهبری مدیران ،دیدگاه اعضای هیأت‌علمی ،مقایسه سبک‌های ،ابعاد تعهد سازمانی ،تعهد عاطفی ،ابعاد تعهد سازمانی اعضاء ،تفاوت معنی‌داری در حد ،اعضای هیأت‌علمی ،اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های کشور ،اعضاء هیأت‌علمی مورد مطالعه ،انواع سبک‌های رهبری مدیران ،هیأت‌علمی ،اعضاء هیأت‌علمی ،رهبری مدیران ،میزان تعهد سازمانی ،انواع سبک‌های رهبری ،مشارکتی ،هیأت‌علمی از سبک‌های رهبری ،اعضای هیأت‌علمی در مقایسه ،میزان تعهد سازمانی اعضاء ،مورد میزان و ابعاد تعهد ،مورد مطالعه با ادراک ،دستوری ،میزان تعهد ،دیدگاه اعضاء هیأت‌علمی ،هنجاری

شناسایی الگوهای رفتاری مدیران، رابطه و تاثیر آن، بر نگرش های شغلی کارکنان یکی از مباحث مورد توجه مدیریت در چند دهه گذشته است. هدف کلی این پژوهش توصیف و مقایسه سبک های مختلف رهبری و تعهد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور بود. بدین منظور، گروه نمونه ای به تعداد 220 نفر از اعضای هیات علمی که 83% کل جامعه را تشکیل می دادند به پرسش نامه استاندارد رهبری هرشی و بلانچارد و تعهد سازمانی می یر که به عنوان ابزار اندازه گیری در نظر گرفته شده بود، پاسخ دادند. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش های آماری مجذور کای، تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی توکی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد بین ادراک اعضا هیات علمی از سبک های رهبری مدیران خود، اختلاف معنی داری در حد P<0.01 و در مورد میزان و ابعاد تعهد سازمانی، تفاوت معنی داری در حد P<0.01 به دست آمد و در مقایسه میزان و ابعاد تعهد سازمانی اعضا هیات علمی مورد مطالعه با ادراک آن ها از سبک های رهبری مدیران نیز تفاوت معنی داری در حد P<0.01 به دست آمد که بیشترین میزان به ترتیب از تعهد عاطفی، هنجاری و در آخر عقلایی به دست آمد. همچنین نتایج مقایسه های زوجی، حاکی از وجود تفاوت معنی دار در حد P<0.05 بین ابعاد متفاوت تعهد سازمانی با انواع سبک های رهبری در جامعه مورد مطالعه بود. در انتها با توجه به نتایج حاصله به منظور افزایش تعهد سازمانی و هر یک از ابعاد آن، در جامعه مذکور، سبک های رهبری کارآمدتر به مدیران پیشنهاد گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.