Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های بدنی در دانشگاه های دولتی کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 139 تا 150)

کلید واژه های ماشینی : خلاقیت، خلاقیت اعضای هیأت‌علمی گروه‌ها، فرهنگ سازمانی، اعضای هیأت‌علمی، خلاقیت اعضای هیات‌علمی گروه‌ها، خلاقیت اعضای هیأت‌علمی گروه‌های تربیت‌بدنی، هیات‌علمی گروه‌ها و دانشکده‌های تربیت‌بدنی، میزان خلاقیت اعضای هیات‌علمی، فرهنگ سازمانی و خلاقیت، نمره

هدف از این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضای هیات علمی گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی در دانشگاه های کشور بود. نمونه آماری شامل 157 عضو هیات علمی دانشکده/ گروه های تربیت بدنی بود. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسش نامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAQ) و پرسش نامه خلاقیت رندسیپ (Randsepp) بود. نتایج نشان داد که میانگین نمره فرهنگ سازمانی 91 )از حداکثر نمره ممکن (150 و میانگین نمرات زیرمجموعه های هماهنگی با تغییر (17.3)، هم سویی اهداف فردی و گروهی (18.2)، کار گروهی هماهنگ (19.1)، مشتری گرایی (18.8) و قدرت فرهنگی سازمانی (17.6) از حداکثر نمره 30 بود. نمرات فوق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی موجود در سطحی متوسط قرار دارد. میزان خلاقیت اعضای هیات علمی نیز با میانگین 1.3 )از حداکثر نمره ممکن (100 در حد بسیار پایین و غیر خلاق بود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت برابر با 0.63 بود که در سطح (P=0.05) معنی دار بود. این نتیجه موید زیر بنای نظری تحقیق است که فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تسهیل کننده و برانگیزنده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان خلاقیت افراد اثر دارد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که زیر مجموعه های قدرت فرهنگ سازمانی (P<0.05 و (t=5.12، هماهنگی با تغییر (P<0.05 و (t=3.64 و هم سویی اهداف فردی و گروهی (P=0.031 و (t=-2.17، دارای رابطه خطی با متغیر معیار بوده و واجد شرایط پیش بینی خلاقیت هستند. با توجه به یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که سازمان ها می توانند با توافق بر سر ارزش ها و باورهای موجود در سازمان، تطابق با تغییر، توجه به افراد، هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خلاقیت افراد کمک کنند و برنامه ریزان نیز نمی توانند اساس و معیار افزایش خلاقیت افراد را بدون توجه به فرهنگ سازمانی پایه ریزی کنند.

خلاصه ماشینی:

"ابزار اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق با توجه به اهداف تحقیق،بهترین ابزار جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پرسش نامه بود تا نگرش‌ها و عقاید اعضاء هیأت علمی را در گروه‌های تربیت بدنی راجع به فرهنگ سازمانی و خلاقیت بررسی نماید که بدین منظور از سه پرسش نامه به شرح زیر استفاده شد. جدول 1:توصیف آماری داده‌های مربوط به فرهنگ سازمانی و زیر مجموعه‌های آن (به تصویر صفحه مراجعه شود) در شاخص هماهنگی با تغییر،نمره اعضای هیات علمی از میزان و قدرت سازمان در تطابق و برخورد با تغییر در محیط،دارای میانگین 3/17 و انحراف استاندارد 5/3 بود. جدول 4:نتایج همبستگی چند متغیره بین زیر مجموعه‌های فرهنگ سازمانی و خلاقیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که زیر مجموعه‌های قدرت فرهنگ سازمانی(05/0&gt; P و12/5 t )،هماهنگی با تغییر(05/0&gt; P و64/3 t )و همسویی اهداف فردی و گروهی(05/0 P و17/2- t )، دارای رابطه خطی با متغیر معیار بوده و واجد شرایط پیش‌بینی خلاقیت هستند. 1/49-( z )9/0-( y )7/1+( x )1/2 خلاقیت قدرت فرهنگ سازمانی x هماهنگی با تغییر y همسویی اهداف فردی و گروهی z بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های توصیف آماری نشان داد که اکثریت جامعه تحت بررسی از نظر سنی در دامنه میان سالی و به تبع آن دارای‌ سابقه کار بالاتر از 15سال بودند که لزوم برنامه‌ریزی هدف‌دار برای جای‌گزینی اعضای هیأت علمی در سال‌های‌ آینده احساس می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.