Skip to main content
فهرست مقالات

انتصاب مدیران با ضوابط شایسته سالاری در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 7 علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 1 تا 10)

کلیدواژه ها : مدیر ،شایسته سالاری ،انتصاب ،سازمان تربیت بدنی mocoohayan-irayzaB (1)

کلید واژه های ماشینی : تطابق انتصاب مدیران سازمان تربیت‌بدنی ،انتصاب ،شایسته‌سالاری ،مدیران میانی ،سازمان تربیت‌بدنی ،ضوابط شایسته‌سالاری ،انتصاب مدیران ،درصد مدیران میانی ،میزان تطابق انتصاب مدیران سازمان ،مدیران عملیاتی ،شایسته ،مدیران میانی و عملیاتی ،درصد مدیران عملیاتی ،میانی ،درصد مدیران عملیاتی سابقه ،سابقه خدمت در سازمان ،معیارهای عمومی و اختصاصی ،درصد مدیران ،میزان تطابق انتصاب مدیران ،اختصاصی انتخاب مدیران ،سابقه خدمت ،معیارهای عمومی ،انتخاب و انتصاب مدیران ،اختصاصی ،انتخاب مدیران ،انتخاب و انتصاب ،مورد مدیران عالی سازمان ،حد مطلوب ،مدیران سازمان ،شایسته‌سالاری تهیه گردید

هدف این پژوهش بررسی میزان تطابق انتصاب مدیران سازمان تربیت بدنی با ضوابط شایسته سالاری می باشد.این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به صورت میدانی و از طریق پرسش نامه‌هائی که بر اساس دستور العمل اجرائی ضوابط شایسته سالاری تهیه گردید به جمع آوری اطلاعات پرداخته.پایایی و روایی پرسش نامه‌ها با استفاده از ضریب الفا کرونباخ و تایید گروهی از متخصصان به دست آمده است.جامعه آماری شامل 110 مدیر در سطوح مختلف و 170 کارشناس که از این تعداد، 67 مدیر و 81 کارشناس به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت نمودند.آزمون فرضیه‌های تحقیق در حد 05,0 Pنشان داد که بین میانگین‌های بدست آمده در وظایف، نقش‌ها و مهارتهای مدیریتی با حد مطلوب آنها در مدیران میانی و عملیاتی تفاوت معنی دار وجود دارد.همچنین این اختلاف در مقایسه معیارهای عمومی و اختصاصی انتخاب مدیران با حد مطلوب آنها مشاهده گردید.از طرف دیگر بین نظر کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران با خود ارزشیابی مدیران تفاوت معنی دار مشاهده شد.در مورد مدیران عالی سازمان معیار معین برای انتصاب آنها در سازمان وجود ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.