Skip to main content
فهرست مقالات

برای جمعیت ایرانی (dass-21) اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی

نویسنده:

(14 صفحه - از 299 تا 312)

کلیدواژه ها : افسردگی ،اضطراب ،اعتباریابی ،تنیدگی ،آزمون

کلید واژه های ماشینی : افسردگی ،اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی ،اضطراب ،تنیدگی ،مقیاس ،مقیاس افسردگی ،آزمونهای افسردگی بک ،DASS ،لوی ،نمره‌های ،لوی باند و لوی باند ،مقیاس افسردگی DASS ،آزمون ،مقیاس اضطراب DASS ،اعتبار ،مقیاس تنیدگی DASS ،بالینی ،اجرای همزمان آزمونهای افسردگی بک ،باند ،جمعیت ایرانی ،مقیاس تنیدگی ،زیرمقیاس ،مقیاس اضطراب ،پرسشنامه ،فرم کوتاه مقیاس افسردگی اضطراب ،پژوهش ،افسردگی و اضطراب ،ماده ،همبستگی ،اضطراب و تنیدگی

هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس افسردگی اضطراب‌ تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی بود.1070 مرد و زن به این‌ پرسشنامه پاسخ دادند.قابلیت اعتماد این مقیاس از طریق همسانی‌ درونی و اعتبار آن با استفاده از تحلیل عاملی و اعتبار ملاک با اجرای‌ همزمان آزمونهای افسردگی بک،اضطراب زانگ و تنیدگی ادراک شده‌ بررسی شد.در کل ضرایب قابلیت اعتماد و اعتبار به دست آمده بسیار رضایتبخش و در سطح 001/0> p معنادار بود.همبستگیها بین زیر مقیاس افسردگی DASS با آزمون افسردگی بک 70/0،زیر مقیاس‌ اضطراب DASS با آزمون اضطراب زانگ 67/0 و زیر مقیاس تنیدگی‌ DASS با آزمون تنیدگی ادراک شده 49/0 بودند.نمره‌های مردان و زنان در این آزمون به گونه‌ای معنادار تفاوت داشت.بنابراین برای دو جنس هنجارهای جداگانه‌ای ارائه شد.براساس نتایج این تحقیق، DASS-21 واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهشهای روانشناختی و موقعیتهای بالینی است.

خلاصه ماشینی:

"برای ارزیابی ویژگیهای روانسنجی DASS ،لوی باند و لوی باند(1995)آزمون را در یک نمونه بزرگ غیربالینی‌ اجرا کردند(2914- n )و نشان دادند که قابلیت اعتماد DASS ،که با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد،برای‌ هر سه زیرمقیاس افسردگی،اضطراب و تنیدگی قابل قبول‌ است(به ترتیب 91/0،84/0 و 90/0). در مرحله بعدی تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در همان نمونه‌ به کار گرفته شد تا مقایسه کمی میزان تناسب الگوی تک‌ عاملی،الگوی دو عاملی(که در آن افسردگی یک عامل و اضطراب و تنیدگی در مجموع عامل دیگر را تشکیل دادند) و الگوی سه عاملی که نشان‌دهنده مقیاسهای سه گانه‌ DASS بود،امکان‌پذیر شود. جدول 3:میانگین و انحراف استاندارد نمونه براساس جنس‌ تفاوت واریانسهای دو گروه(مؤنث و مذکر)در زیرمقیاس افسردگی معنادار بود(005/0> p ؛07/10- F )، اما در زیرمقیاسهای اضطراب(90/1- F )و تنیدگی‌ (20/2- F )چنین نبود. جدول 5:تبدیل نمره‌های زیرمقیاسهای DASS به نمره Z (به تصویر صفحه مراجعه شود)شیوه کلی رتبه‌بندی شدت،براساس داده‌های مربوط به‌ نمونه بهنجار،در جدول 4 مشخص شده است. همسانی درونی آزمون در حد رضایتبخشی قرار داشت و تقریبا با همسانی درونی نسخه‌ 21 ماده‌ای اصلی DASS برابر بود(همسانی درونی محاسبه‌ شده برای یک نمونه هنجاری 717 نفری عبارت بود از: زیرمقیاس افسردگی 81/0،زیرمقیاس اضطراب 73/0، زیرمقیاس تنیدگی 81/0،لوی باند و لوی باند،1995). همبستگی زیرمقیاسهای DASS با آزمونهای افسردگی‌ بک،اضطراب زانگ و تنیدگی ادراک شده نیز بالا بود که‌ تأییدکننده اعتبار این مقیاس است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.