Skip to main content
فهرست مقالات

برای جمعیت ایرانی (dass-21) اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 299 تا 312)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اضطراب ،اعتباریابی ،تنیدگی ،آزمون

کلید واژه های ماشینی : افسردگی، اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی، اضطراب، تنیدگی، مقیاس، مقیاس افسردگی، آزمونهای افسردگی بک، DASS، لوی باند و لوی باند، مقیاس افسردگی DASS

هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس افسردگی اضطراب‌ تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی بود.1070 مرد و زن به این‌ پرسشنامه پاسخ دادند.قابلیت اعتماد این مقیاس از طریق همسانی‌ درونی و اعتبار آن با استفاده از تحلیل عاملی و اعتبار ملاک با اجرای‌ همزمان آزمونهای افسردگی بک،اضطراب زانگ و تنیدگی ادراک شده‌ بررسی شد.در کل ضرایب قابلیت اعتماد و اعتبار به دست آمده بسیار رضایتبخش و در سطح 001/0> p معنادار بود.همبستگیها بین زیر مقیاس افسردگی DASS با آزمون افسردگی بک 70/0،زیر مقیاس‌ اضطراب DASS با آزمون اضطراب زانگ 67/0 و زیر مقیاس تنیدگی‌ DASS با آزمون تنیدگی ادراک شده 49/0 بودند.نمره‌های مردان و زنان در این آزمون به گونه‌ای معنادار تفاوت داشت.بنابراین برای دو جنس هنجارهای جداگانه‌ای ارائه شد.براساس نتایج این تحقیق، DASS-21 واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهشهای روانشناختی و موقعیتهای بالینی است.

خلاصه ماشینی:

"برای ارزیابی ویژگیهای روانسنجی DASS ،لوی باند و لوی باند(1995)آزمون را در یک نمونه بزرگ غیربالینی‌ اجرا کردند(2914- n )و نشان دادند که قابلیت اعتماد DASS ،که با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد،برای‌ هر سه زیرمقیاس افسردگی،اضطراب و تنیدگی قابل قبول‌ است(به ترتیب 91/0،84/0 و 90/0). در مرحله بعدی تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در همان نمونه‌ به کار گرفته شد تا مقایسه کمی میزان تناسب الگوی تک‌ عاملی،الگوی دو عاملی(که در آن افسردگی یک عامل و اضطراب و تنیدگی در مجموع عامل دیگر را تشکیل دادند) و الگوی سه عاملی که نشان‌دهنده مقیاسهای سه گانه‌ DASS بود،امکان‌پذیر شود. جدول 3:میانگین و انحراف استاندارد نمونه براساس جنس‌ تفاوت واریانسهای دو گروه(مؤنث و مذکر)در زیرمقیاس افسردگی معنادار بود(005/0> p ؛07/10- F )، اما در زیرمقیاسهای اضطراب(90/1- F )و تنیدگی‌ (20/2- F )چنین نبود. جدول 5:تبدیل نمره‌های زیرمقیاسهای DASS به نمره Z (به تصویر صفحه مراجعه شود)شیوه کلی رتبه‌بندی شدت،براساس داده‌های مربوط به‌ نمونه بهنجار،در جدول 4 مشخص شده است. همسانی درونی آزمون در حد رضایتبخشی قرار داشت و تقریبا با همسانی درونی نسخه‌ 21 ماده‌ای اصلی DASS برابر بود(همسانی درونی محاسبه‌ شده برای یک نمونه هنجاری 717 نفری عبارت بود از: زیرمقیاس افسردگی 81/0،زیرمقیاس اضطراب 73/0، زیرمقیاس تنیدگی 81/0،لوی باند و لوی باند،1995). همبستگی زیرمقیاسهای DASS با آزمونهای افسردگی‌ بک،اضطراب زانگ و تنیدگی ادراک شده نیز بالا بود که‌ تأییدکننده اعتبار این مقیاس است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.