Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ

نویسنده: ؛

تابستان 1384 - شماره 4 (8 صفحه - از 313 تا 320)

کلیدواژه ها : حرمت خود ،افسردگی ،اضطراب

کلید واژه های ماشینی : قابلیت اعتماد مقیاس حرمت ،روزنبرگ ،شاخصهای روان‌سنجی مقیاس حرمت ،قابلیت اعتماد ،کوپر اسمیت همبستگی مثبت ،مقیاس حرمت ،افسردگی و اضطراب ،اعتبار و قابلیت اعتماد ،کوپر اسمیت ،مقیاسهای افسردگی و اضطراب ،اسمیت ،شاخصهای روان‌سنجی ،قابلیت اعتماد و اعتبار ،زیرمقیاسهای افسردگی و اضطراب ،همبستگی مثبت ،روان‌سنجی ،فارسی مقیاس حرمت ،روزنبرگ و حرمت ،بازآزمایی ،منفی ،کلی روزنبرگ ،دانشجویان دانشگاه ،گروه نمونه ،فهرستهای حرمت ،روشهای بازآزمایی ،مورد سنجش ،فارسی مقیاس ،ساختار عاملی ،نتایج تحقیق ،نشان داده‌اند

هدف این پژوهش،بررسی شاخصهای روانسنجی مقیاس حرمت خود روزنبرگ (RSES) بود.بدین منظور،یک گروه نمونه با حجم 185 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز،به طور تصادفی انتخاب شد.آزمودنیها به‌ فهرستهای حرمت خود روزنبرگ،حرمت خود کوپر اسمیت (SEI) و دو زیرمقیاس افسردگی و اضطراب از فهرست تجدید نظر شدهء 90 سؤالی‌ (Scle-90-R) پاسخ دادند.قابلیت اعتماد پرسشنامهء حرمت خود روزنبرگ از طریق سه روش آلفای کرونباخ،بازآزمایی و دو نیمه کردن‌ مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب به ترتیب 69/0،78/0 و 68/0 بودند. اعتبار همزمان این پرسشنامه نیز با به کارگیری مقیاس حرمت خود (SEI) و زیرمقیاسهای افسردگی و اضطراب،برآورد شد و بین حرمت‌ خود روزنبرگ و حرمت خود کوپر اسمیت همبستگی مثبت معنادار (61/0)و بین حرمت خود با اضطراب(43/0-)و افسردگی(54/0-)، همبستگی منفی معنادار به دست آمد.نتیجه این که قابلیت اعتماد و اعتبار نسخه فارسی مقیاس حرمت خود روزنبرگ بالنسبه مناسب است. اما پیشنهاد می‌شود که ساختار عاملی این ابزار مورد بررسی قرار گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.