Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ابتدایی

نویسنده:

(12 صفحه - از 43 تا 54)

کلیدواژه ها : فرسودگی شغلی ،معلم ،مدارس ابتدایی

کلید واژه های ماشینی : فرسودگی شغلی ،بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی ،معلمان ،فرسودگی شغلی معلمان ،شیوع فرسودگی شغلی در معلمان ،فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ،تنیدگی ،مقایسه فرسودگی شغلی معلمان ،میزان فرسودگی شغلی ،میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی ،پژوهش ،شیوع نشانگان فرسودگی شغلی معلمان ،رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی و رضایت شغلی ،میزان فرسودگی شغلی معلمان ،فرسودگی شغلی مازلاک ،تفاوت میزان فرسودگی شغلی مردان ،معلمان مدارس ابتدایی فهرست فرسودگی ،معلمان مدارس ابتدایی ،افراد گروه نمونه فرسودگی شغلی ،آموزش و پرورش ،روانی ،میزان فرسودگی شغلی در معلمان ،استان ،مقایسه میزان فرسودگی شغلی دبیران ،زنان ،فرسودگی شغلی با متغیرهای جنس ،حقوق دریافتی و فرسودگی شغلی ،متغیرهای ،سازمان

میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی معلمان با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در این پژوهش بررسی شد.675 نفر از معلمان مدارس ابتدایی فهرست فرسودگی شغلی مازلاک (MBI) و فهرست توصیف شغلی اسمیت،کندال و هیولین JDI را تکمیل‌ کردند.نتایج وجود درجاتی از فرسودگی شغلی را در اکثر آزمودنیها و رابطه معنادار بین فرسودگی شغلی با متغیرهای جنس،موقعیت جغرافیایی‌ و رضایت شغلی را نشان دادند.بالاترین همبستگی منفی بین میزان‌ حقوق دریافتی و فرسودگی شغلی به دست آمد.

خلاصه ماشینی:

"در نهایت نتایج حاصل از تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که هیچیک از فرضیه‌های تحقیق از لحاظ آماری معنادار نبودند،قدیمی‌ مقدم(1382)در بررسی میزان شیوع نشانگان فرسودگی‌ شغلی 1068 نفر از معلمان و کادر اداری سازمان آموزش‌ و پرورش استان کرمان دریافت که فرسودگی شغلی در اکثر آزمودنیها،قابل مشاهده است. جدول 4:نتایج آزمون t برای مقایسه دو گروه معلمان مرد(238- n )و زن(437- n ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج منعکس شده در جدول 2 نشان می‌دهند که بین‌ فرسودگی شغلی با رضایت از حقوق و رضایت از ترفیعات‌ رابطه وجود دارد. جدول 6:توزیع فراوانی گروه نمونه براساس مدرک‌ تحصیلی 675- n (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات حاصل از تحلیل واریانس داده‌ها در جدول‌ 7 نشان می‌دهد بین فرسودگی شغلی معلمان دیپلم، کاردانی و کارشناسی تفاوت وجود ندارد(209/0- F ). پژوهشهای بابلی‌ (1379)فریزن و دیوید(1988 نقل از آنتونیو و دیگران، 2000)و میکلویتز(2001)در تأیید این نتیجه ذکر شده‌ است و آنتونیو و دیگران(2000)در مورد منابع تنیدگی و فرسودگی شغلی معلمان دوره ابتدایی از عواملی مانند: نسبت بالای دانش‌آموز به معلم،محدودیتهای پیشرفت‌ معلم،حجم بالای کار همراه با فشارهای روانشناختی و پیامدهای آن یاد کرده‌اند و در نهایت قدیمی‌مقدم‌ (1382)به سختی کار،مسؤولیت کار با تعداد زیاد دانش‌ آموز و تفهیم مسایل به آنان و در عین حال فقدان‌ منزلت اجتماعی معلمان دوره ابتدایی در مقایسه با معلمان دیگر اشاره کرده است. بر خلاف بسیاری از پژوهشها که به رابطه فرسودگی‌ شغلی با مدرک تحصیلی اشاره کرده‌اند(اتزیون،1987 نقل از بابلی،1379)،پژوهش حاضر همنوا با پژوهش‌ خاکپور و بیرشک(1377)تفاوتی را در این زمینه ه‌ دست نیاورده است و نتایج نشان می‌دهند به رغم افزایش‌ تحصیلات،تفاوتی در میزان فرسودگی شغلی معلمان‌ مشاهده نمی‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.