Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس علوم اساس تحلیل نتایج «تیمز- آر

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 207 تا 218)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،انگیزش پیشرفت ،علوم ،خودپنداشت ،دانش‌آموز پایه هشتم ،تیمز-آر

کلید واژه های ماشینی : تیمز، دانش‌آموزان، پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت، آزمون تیمز، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه، کشورهای شرکت‌کننده در آزمون تیمز، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، درس علوم اساس تحلیل نتایج، رابطه انگیزش پیشرفت

در پژوهش حاضر،انگیزش پیشرفت و خودپنداشت دانش‌آموزان پایه هشتم‌ کشورهای مختلف و رابطه آن با پیشرفت در درس علوم در تکرار سومین‌ مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم(تیمز-آر)بررسی شد.جامعه مورد بررسی‌ (همان جامعه آزمون تیمز-آر)38 کشور شرکت‌کننده در آزمون تیمز-آر 1999 نمونه آماری 187000 دانش‌آموزان پایه هشتم در مقطع راهنمایی بوده‌ است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از بین دانش‌آموزان هر کشور توسط مؤسسه بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انتخاب شد.داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه 146 سؤال علوم و پرسشنامه قردی دانش‌آموزدر تمامی کشورها توسط آموزش و پرورش هر کشور به دست آمد و در دسامبر 2000 در اختیار عموم قرار گرفت که پژوهش حاضر نیزاز آن استفاده کرده‌ است.برای تجزیه و تحلیل آماری پژوهش از تحلیل واریانس یکراهه،تحلیل‌ واریانس رتبه‌ای کروسکال والیس و آزمون t مستقل استفاده شد.نتایج‌ پژوهش،تفاوت معنادار بین انتظار برای ادامه تحصیل و خودپنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را نشان داد ولی بین بازخورد،علاقه و اراک‌ دانش‌آموزان از اهمیت علوم،زمان مطالعه خارج از خانه و جنس دانش‌آموز با پیشرفت در این زمینه تفاوت معناداری مشاهده نشده.

خلاصه ماشینی:

"رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز-آر» Results of TIMSS-R Performance in Science in Eighth Graders:A Study Based on Analyses of The Relationship between Achievement Motivation,Self Concept,and یونس غلامی‌ کارشناس ارشد روانشناسی دکتر عباس رحیمی نژاد دانشگاه تهران دکتر محمدکریم خداپناهی‌ دانشگاه شهید بهشتی محمود حیدری‌ دانشگاه شهید بهشتیچکیده در پژوهش حاضر،انگیزش پیشرفت و خودپنداشت دانش‌آموزان پایه هشتم‌ کشورهای مختلف و رابطه آن با پیشرفت در درس علوم در تکرار سومین‌ مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم(تیمز-آر)بررسی شد. لازم به ذکر است که در الگوی ارایه شده(باتمانی،1382)چهار خوشه در نظر گرفته شده بود و ژاپن به تنهایی در یک خوشه قرار داشت که به سبب نزدیکی به‌ خوشه‌2 با آن ادغام شد با توجه به فرضیه‌های تحقیق و گروههای موجود در آزمون تیمز،تفاوت بین گروهها از لحاظ مقوله‌های پنج‌گانه‌ انگیزش پیشرفت،خودپنداشت و موقعیت کشورها براساس‌ خوشه‌های موجود با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان‌ کشورهای‌شرکت‌کننده در تیمز-آر،روش تحلیل واریانس‌ یکراهه به کار رفت. جدول 2:نتایج تحلیل واریانس یک راهه بین مقوله‌های پنج‌گانه انگیزش پیشرفت،خودپنداشت و موقیعت کشورها براساس‌ خوشه‌های موجود با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شرکت کنند در آزمون تیمز-آر (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نتایج جدول 2 می‌توان گفت: -بین گروههای(پایین متوسط و بالا)در جدول از نظر ادراک‌ آنان از اهمیت علوم تفاوت معناداری(571/0 P >)وجود ندارد. جدول 3:نتایج آزمون شفه برای مقایسف تفاوت بین انتظارهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در درس علوم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) در نهایت،نتایج 2،مربوط به تحلیل واریانس بین‌ گروههای شرکت‌کننده با توجه به خوشه‌های مشابه به هم‌ نشان می‌دهد که تفاوت بین خوشه‌ها کاملا معنادار (005/0> P )است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.