Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرین تناوبی زیر بیشینه شنای کرال سینه در شرایط هایپوکسی روی گازهای خونی و ظرفیت هوازی مردان جوان شناگر

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1379 - شماره 17 (14 صفحه - از 33 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : سینه در شرایط هایپوکسی ،فشار سهمی دی‌اکسید کربن خون ،شنای کرال سینه ،کرال سینه ،فشار سهمی دی‌اکسید کربن ،هایپوکسی ،درصد اشباع اکسیژن خون ،گازهای خونی ،هوازی ،شرایط هایپوکسی ،توان هوازی ،زیربیشینه شنای کرال سینه ،اشباع اکسیژن خون ،استروک ،تمرین در شرایط هایپوکسی ،اشباع اکسیژن ،استروک در هر ،اکسیژن خون ،کاهشی در درصد اشباع ،فشار سهمی اکسیژن ،فشار سهمی اکسیژن خون ،درصد اشباع ،دی‌اکسید کربن ،کاهش فشار سهمی اکسیژن ،خونی ،خون آزمودنیهای گروه کنترل ،ظرفیت هوازی ،گروه کنترل ،گروه تجربی ،خونی و ظرفیت هوازی

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات زیر بیشینه شنای کرال سینه در شرایط هایپوکسی (کاهش اکسیژن) بر گازهای خونی (%SO2, PH, Hco3, PCo2, Po2) و ظرفیت هوازی مردان شناگر با دامنه سنی 20 تا 25 سال است. بدین منظور از بین 100 نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا که شنا را آموزش دیده بودند، 38 نفر واجد شرایط، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مساوی (تجربی و کنترل) تقسیم شدند. گروه تجربی تحت تمرینات تناوبی زیر بیشینه شنای کرال سینه با شدت میانگین 60 تا 65 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره (%HR.R) با الگوی هایپوکسی (یک نفس گیری پس از دو تا شش استروک در هر تناوب) به مدت 8 هفته و در هر هفته سه جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه قرار گرفتند. گروه کنترل همان تمرینات را با الگوی تنفس طبیعی (یک نفس گیری پس از دو استروک در هر تناوب) انجام دادند. برای بررسی تغییرات فشار سهمی اکسیژن (PO2)، فشار سهمی دی اکسید کربن (PCo2)، یون بی کربنات (HCo3)، PH و درصد اشباع اکسیژن خون (%SO2)، نمونه خون وریدی آزمودنی ها قبل از تمرین و بعد از اتمام دوره تمرین در حالت استراحت گرفته شد. گازهای خونی%SO2, PH, HCo3, PCo2, Po2 به وسیله دستگاه A.B.C و توان هوازی آزمودنی ها به طور غیرمستقیم با استفاده از تست پله «استراند» اندازه گیری شد. جهت مقایسه اطلاعات حاصل از پیش آزمون و پس از آزمون در هر گروه از آزمون t وابسته و برای مقایسه مقادیر متغیرهای وابسته و گروه ها با یکدیگر از آزمون t مستقل استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، افزایش معنی داری (P<5%) در فشار سهمی دی اکسید کربن خون به مقدار 2.71 میلی متر جیوه (5.5%) کاهشی در درصد اشباع اکسیژن خون برابر 4.63 درصد (9.92%) و افزایشی معادل 0.48 لیتر در دقیقه (13.07%) در توان هوازی مطلق گروه تجربی (Vo2max) به دست آمد. اما در بقیه متغیرها اختلاف معنی داری دیده نشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اجرای این شیوه تمرینی می تواند تغییرات سازگار شونده ای در جهت افزایش توان دستگاه هوازی شناگران مبتدی به وجود آورد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.