Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری، فیزیولوژیکی و مقایسه آن در2گروه از مردان دانشگاهی

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1380 - شماره 20 (12 صفحه - از 53 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : ضربان قلب ،توان هوازی ،هوازی ،ضربان قلب استراحتی ،فشار خون ،ضربان قلب و فشار خون ،آمادگی هوازی ،درصد چربی ،آمادگی و توان هوازی ،کاهش فشار خون ،فشار خون استراحتی ،وزن بدن ،بیش‌ترین ضربان قلب ،LDH ،فعالیت‌های بدنی ،مسن ،وزن چربی ،وزن و درصد چربی ،کاهش ضربان قلب استراحت ،وزن خالص ،کاهش فشار دیاستولی ،گروه جوان و مسن ،افراد مسن ،LDH به LDL ،افزایش سن آمادگی هوازی ،کاهش هماتوکریت در هر ،افزایش توان هوازی ،تغییرهای وزن خالص ،کاهش فشار ،بدنی

در این تحقیق تأثیر یک برنامه تمرینی، دویدن هوازی تناوبی با فشار 90؛70%بیش‌ترین ضربان قلب بر آمادگی و توان هوازی؛وزن و درصد چربی؛ضربان قلب و فشار خون استراحتی؛ هماتوکریت؛گلبول‌های قرمز؛هموگلوبین، چربی‌ها و لیپو پروتئین‌های سرم(کلسترول، S.GT,c-LDH,c-LDL,c-LDLV )بررسی و تغییرهای متغریها در دو گروه سنی جوان و مسن با یکدیگر مقایسه شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که آمادگی و توان هوازی در هر دو گروه به طور معنی‌داری افزایش یافت.توان هوازی نسبی در گروه جوان و مسن به ترتیب 18%(از 5/39 به 61/46 میلی لیتر به ازای هر کلیو گرم وزن بدن در دقیقه)و 5/14%(از 82/35 به 0/41 میلی لیتر به ازای هر کیلو گرم زن بدن در دقیقه)افزایش یافت.زمان دوی کوپر در گروه جوان و مسن به ترتیب 21%و 2/14%کاهش معنی‌دار داشت.وزن تام، در صد چربی و وزن چربی در هر دو گروه کاهش معنی‌دار و چگالی در هر دو گروه و وزن خالص تنها در گروه مسن افزایش معنی‌دار یافت.در هر دو گروه شاخص توده بدنی، محیط دور شکم و ضربان قلب استراحتی حدود 8%کاهش معنی‌دار داشت.کاهش فشار خون سیستولی در هر دو گروه معنی‌دار بود، اما کاهش فشار دیاستولی معنی‌دار نبود.همچنین کاهش هماتوکریت در هر دو گروه معنی‌دار بود و تغییرهای‌ CBR و هموگلوبین معنی‌دار نبود.تنها در گروه جوان کاهش‌ CT و LDL معنی‌دار بود.تغییرهای‌ SGT و c-LDLV در هر گروه مفید اما غیر معنی‌دار بود.در مقایسه بین دو گروه مشخص تمرین با کم و کیفی که در این تحقیق اجرا شد، تأثیر تقریبا مشابهی روی متغیرهای تحت بررسی هر دو گروه به جا گذاشت؛بجز در مورد وزن خالص‌ CT و LDL که تغییرهای وزن خالص تنها در گروه مسن و تغییرهای‌ CT و LDL تنها در گروه جوان معنی‌دار بود، بین برخی از متغیرها با یکدیگر نیز همبستگی معنی‌داری برقرار بود.به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد:با این که روند افزایش سن آمادگی هوازی و کارایی دستگاه‌های بدن کاهش پیدا می‌کند؛با اجرای تمرین و فعالیت بدنی، کارایی افراد مسن تقریبا مشابه جوان‌ترها تغییرهای مفید و سودمندی می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.