Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 43 تا 52)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،مدیران و معلمان تربیت‌بدنی ،ناحیهء خراسان

کلید واژه های ماشینی : تعهد سازمانی و رضایت شغلی، رضایت شغلی مدیران و معلمان، مدیران و معلمان تربیت‌بدنی، اطلاعات، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تعهد سازمانی مدیران و معلمان، بررسی ارتباط تعهد سازمانی، مدیران و معلمان مرد تربیت‌بدنی، معلمان مرد تربیت‌بدنی آموزشگاههای استان

هدف از این پژوهش،بررسی رابطهء میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت‌بدنی مرد آموزشگاههای استان خراسان است. این تحقیق به روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است.جامعهء آماری مدیران،برابر با تعداد نمونهء آماری(64 N)است.از جامعه آماری معلمان نیز،300 نفر برای نمونه،به صورت خوشه‌ای و تصادفی‌ انتخاب شدند.به منظور گردآوری اطلاعات،از سه نوع پرسشنامهء اطلاعات فردی،تعهد سازمانی و رضایت‌ شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(میانگین،انحراف استاندارد و ...)و آمار استنباطی‌ (آزمون ETA ،ضریب همبستگی و آزمون تعقیبی دانکن برای ارزیابی اختلافات و میانگینها)استفاده شد. برخی از نتایج پژوهش نشان می‌دهد که:میزان تعهد سازمانی مدیران(32/6 DS و 48/56 M)از تعهد سازمانی معلمان(29/8 SD و 7/52 M)و میزان رضایت شغلی مدیران(56/0 DS و 44/3 M) از رضایت شغلی معلمان(572/0 DS و 29/3 M)بیشتر است.بین تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت‌ بدنی،ارتباط معنی‌داری وجود دارد(05/0>P).بین رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی،ارتباط معنی‌داری وجود دارد(05/0>P)،بین سن و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی،ارتباط معنی‌داری‌ وجود ندارد.بین سن و تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت‌بدنی،ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی: "در دیدگاه دوم یا مدل سه‌ بخشی مینیرو آلن با توجه به نتایج به دست آمده‌ از تحقیقات در مورد تعهد سازمانی،این مدل در سه بخش تعهد عاطفی،تعهد مستمر و تعهد هنجاری طبقه‌بندی می‌شود(2)در این زمینه، ساروقی(1375)با توجه به مدل سه بخشی تعهد سازمانی تحقیقی انجام داد و مشخص کرد،بین‌ هر یک از اجزای سه گانهء تعهد سازمانی و تمایل‌ به ترک خدمت اعضای جامعهء آماری(شرکت راه‌ آهن)ارتباط معنی‌داری وجود دارد(4). با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط وجود دارند یا خیر؟روش‌شناسی تحقیق نمونهء آماری:در تحقیق حاضر که از نوع‌ توصیفی و به شکل میدانی است،64 نفر از مدیران و 300 نفر از معلمان تربیت‌بدنی‌ آموزشگاههای خراسان شرکت داشتند. ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی بین مدیران و معلمان تربیت‌بدنی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 1. اطلاعات حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران، از معلمان بیشتر است(جدول شماره 1). بررسی میزان همبستگی تعهد سازمانی،رضایت شغلی،سن،سابقهء خدمت و سطح تحصیلات مدیران‌ و معلمان (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین،بین سطح تحصیلات با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در مدیران و معلمان، ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به‌ اطلاعات جدول 3،می‌توان دریافت که یک ارتباط منفی بین این عاملها وجود دارد،یعنی افزایش سطح‌ تحصیلات باعث کاهش رضایت شغل و تعهد سازمانی می‌شود. در تحقیقات متعددی به این نکته اشاره شده‌ است که رضایت شغلی در سنین پایین و در آغاز کار بالاست و به تدریج تا حدود 35 سالگی،از میزان آن کاسته می‌شود و سطح رضایت شغلی‌ افزایش می‌یابد که در تحقیق حاضر،با نتایج به‌ دست آمده همخوانی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.