Skip to main content
فهرست مقالات

نقش رسانه ها در آموزش درس تنیس روی میز رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1382 - شماره 23 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (8 صفحه - از 69 تا 76)

کلیدواژه ها : آموزش از راه دور ،آموزش حضوری ،یادگیری ،تنیس روی میز ،رسانه

کلید واژه های ماشینی : آموزش از راه دور ،رشتهء تربیت‌بدنی نظام آموزش ،رسانه‌ها در آموزش درس ،نظام آموزش از راه ،تربیت‌بدنی نظام آموزش ،آموزش درس عملی تنیس ،تنیس ،آموزش درس تنیس ،دانشجوی پسر رشتهء تربیت‌بدنی نظام ،درس تنیس ،راه دور ،درس عملی تنیس ،نظام آموزش ،فیلم آموزشی ،دانشجوی پسر رشتهء تربیت‌بدنی ،نمرهء آزمون عملی ،شیوهء آموزش از راه ،پایان دورهء آموزشی ،رشتهء تربیت‌بدنی ،طریق فیلم آموزشی ،کیفیت آموزشی ،نمرهء آزمون عملی ورود ،درسهای عملی ،میانگین نمرات گروه ،گروه تجربی ،آموزش درس ،میز رشتهء تربیت‌بدنی ،میانگین نمرات ،نمرهء آزمون ،دانشجویان آموزش از راه

69 مقدمه 70 روش‌شناسی تحقیق 72 یافته‌های تحقیق 73 بحث و نتیجه‌گیری 75 منابع و مآخذ 76 :پژوهش حاضر،دربارهء کاربرد رسانه‌ها در آموزش درس عملی تنیس روی میز است که به منظور کاهش ساعتهای‌ حضور دانشجویان،در کلاسهای عملی رشتهء تربیت‌بدنی نظام آموزش از راه دور و با حفظ کیفیت آموزشی،به‌ مطالعهء آن پرداخته است.جامعهء آماری تحقیق،150 دانشجوی پسر رشتهء تربیت‌بدنی نظام آموزش از راه دور در ایران است که سال 79 وارد دانشگاه شده بودند.پس از همسان سازی آنها بر اساس شاخصهای قابل اندازه‌گیری‌ سن،وزن،قد و نمرهء آزمون عملی ورود به دورهء کارشناسی،تعداد 60 نفر به طور تصادفی برای نمونهء تحقیق‌ انتخاب و آنها به 2 گروه 30 نفره تجربی و شاهد تقسیم شدند کرد.گروه تجربی،درس تنیس روی میز را در نیمسال اول تحصیلی 81-80،از طریق فیلم آموزشی و گروه شاهد،آن را به شیوهء مرسوم و آموزش حضوری‌ قرار گرفته‌اند.در پایان دورهء آموزشی،هر دو گروه در شرایط یکسان و مواد آزمونی یکسان ارزیابی شدند. ابزار و وسایل اندازه‌گیری،شامل:پرسشنامهء اطلاعات فردی به منظور شناخت نسبی از وضعیت فیزیکی، سابقهء فعالیتهای ورزشی آزمودنیها و نمرات پایان دورهء آموزشی آنها بود.اطلاعات مودر نیاز،با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.همچنین،میانگین نمرات گروه های تجربی و شاهد،با استفاده از «آزمون t استودنت»و نرم افزار ẓSpss.v.10Ẓ مقاسیه شد.نتیجهء این تحقیق نشان می‌دهد،اختلاف بین میانگین‌ نمرات گروه تجربی(به تصویر صفحه مراجعه شود)و گروه شاهد با میانگین(به تصویر صفحه مراجعه شود)،در حد(به تصویر صفحه مراجعه شود)از نظر آماری معنی‌دار است.بر این اساس،می‌توان نتیجه‌گیری کرد که درس تنیس روی میز را می‌توان با کمک وسایل آموزشی،با کاهش ساعتهای حضوری و بدون افت کیفیت آموزشی،آموزش داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.