Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ومقایسه تاثیر سه روش تمرینی پرشهای عمقی بر شاخصهای الکترومایوگرافی ورزشکاران 16 تا 18 ساله باشگاهی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 26 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 21 تا 36)

کلیدواژه ها : پرشهای عمقی ،الکترومایوگرافی ،سکوی پرش ،طول امواج و تواتر امواج

کلید واژه های ماشینی : عضله پهن داخلی ،آمپلی‌تود عضله پهن داخلی ،تمرینهای پلایومتریک ،پرشهای عمقی ،الکترومایوگرافی ،آمپلی‌تود عضله راست رانی ،آمپلی‌تود امواج الکتریکی عضلات ،فرکانس عضلات پهن داخلی ،روش تمرینی پرشهای عمقی ،شاخصهای الکترومایوگرافی ،امواج عضلات پهن داخلی ،پلایومتریک ،تمرین پرشهای عمقی ،پهن داخلی ،روش تمرین ،فرکانس امواج عضلات پهن ،آمپلی‌تود امواج الکتریکی ،عضله راست رانی ،فرکانس امواج الکتریکی عضلات ،آمپلی‌تود عضله ،امواج الکتریکی عضلات ،فرکانس امواج عضلات ،راست رانی ،شاخصهای الکترومایوگرافی آزمودنیهای گروه ،مرحله میان تا پس‌آزمون ،افزایش آمپلی‌تود امواج الکتریکی ،آمپلی‌تود ،کاهش آمپلی‌تود امواج الکتریکی ،امواج الکتریکی ،فرکانس امواج الکتریکی

:هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه سه روش تمرین پلایومتریک(پرشهای عمقی)بر شاخصهای الکترومایوگرافی(آمپلی تود یا طول امواج و فرکانس یا تعداد پتانسیلهای عمل عضلات پهن داخلی و راست رانی)در ورزشکاران 16 تا 18 سال باشگاهی است.در این مطالعه، 45 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان تربیت بدنی و علوم ورزشی«پوریای ولی تهران»، به روش تصادفی انتخاب و پس از انجام آزمون توانایی برای شرکت در تمرین پرشهای عمقی، به سه گروه 15 نفری تقسیم شدند.هر سه گروه به مدت 16 جلسه، تمرین پرشهای عمقی را به سه شکل متفاوت انجام دادند.آزمودنیها بدین تربیت تمرینهای را به اجرا درآوردند:گروه‌ A ، پرشهای عمقی با کمترین زمان تماس پاها به زمین در لحظه فرود و بلافاصله حداکثر پرشهای عمودی( T/H-JD یا JDB )، آزمودنیهای گروه‌ B ، پرشهای عمقی با حداکثر سه ثانیه مکث در فرود، همراه با خم کردن زانوها و در پی آن حداکثر پرشهای عمودی( H-JD یا JMC )و آزمودنیهای گروه‌ C ، پرشهای عمقی همانند گروه‌ B اما همراه با جلیقه‌های حاوی وزنه( H/W-JD یا JWMC ).ارتفاع سکوی پرشهای عمقی و ارتفاع پرشهای عمودی برای همه آزمودنیها در سه گروه یکسان و به ترتیب 40 و 70 سانتی‌متر بود.برای اندازه‌گیری شاخصهای الکترومایوگرافی از دستگاه‌ GME استفاده شد.اندازه‌گیریها در سه مرحله پیش، میان و پس آزمون تکرار شد.نتایج آزمون تحلیل واریانس‌ AVONA ، با مقایسه میانگین شاخصهای الکترومایوگرافی در سه مرحله مذکور به طور جداگانه نشان دادند که در آمپلی‌تود عضله پهن داخلی، تغییرات ایجاد شده فقط در آزمودنیهای گروه‌ A از نظر آماری معنادار نبود(8% P ).اما در مورد گروه‌ B ، با استفاده از روش‌ DSL مشخص شد، از مرحله میان تا پس آزمون کاهش معناداری اتفاق افتاده است(1% P ).گروه‌ C نیز از مرحله پیش تا پس آزمون باکاهش معنا داری همراه بود(002/0 P ).همین نتایج در خصوص آمپلی‌تود عضله راست رانی در سه گروه تکرار شد. نتایج مربوط به فرکانس عضلات پهن داخلی و راست رانی نشان داد، در گروه‌ A ، افزایش معناداری رخ داده است(004/0 P )و (001/0 P )، در حالی که در دو گروه‌ B و C تغییرات معنادار نبودند(51/0 P )، (29/0 P )، (17/0 P )و(26/0 P ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.