Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر 10 هفته بازیهای دبستانی بر برخی تواناییهای ادراکی- حرکتی دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهرماهشهر

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 29 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 55 تا 66)

کلیدواژه ها : بازیهای دبستانی ،تواناییهای ادراکی-حرکتی ،چابکی ،تعادل ایستا ،تعادل پویا

کلید واژه های ماشینی : چابکی و تعادل پویا ،چابکی گروه آزمایش ،رشد ادراکی ،گروه آزمایش و گواه نشان ،پس‌آزمون چابکی و تعادل ،چابکی و تعادل ،بازیهای دبستانی بر تعادل ،حرکتی کودکان ،گروه آزمایش رابطهء مثبت ،توانایی‌های چابکی ،پس‌آزمون دو گروه ،گروههای آزمایش و گواه ،نمره‌های پس‌آزمون چابکی ،پس‌آزمون تعادل ایستا ،تأثیر بازیهای دبستانی ،تعادل ایستا ،تعادل پویا ،حرکتی دانش‌آموزان دختر ،تعادل پویای دانش‌آموزان دختر ،ادراکی ،بازیهای دبستانی ،دانش‌آموزان دختر ،توانایی‌های ادراکی ،دانش‌آموزان دختر پایهء ،هفته بازیهای دبستانی ،دختر پایهء سوم ،گروه آزمایش ،حرکتی دانش‌آموزان ،تعادل پویای دانش‌آموزان ،چابکی و تعادل ایستا

بازیهای متنوع می‌توانند زیر ساختهای توانایی ادراکی-حرکتی کودکان دبستانی را بهبود بخشند.هدف این‌ تحقیق،بررسی تأثیر 10 هفته بازیهای دبستانی بر تواناییهای چابکی،تعادل ایستا و تعادل پویای دانش آموزان‌ دختر پایهء سوم مدرسه‌های ابتدایی شهرستان ماهشهر بود.روش این تحقیق،آزمایشی-میدانی بود که در آن، دانش آموزان دو کلاس از دو مدرسهء متفاوت به طور تصادفی،یکی در گروه آزمایش(27 نفر)و دیگری در گروه‌ گواه(28 نفر)گزینش شدند.برای اندازه گیری چابکی،تعادل ایستا و تعادل پویا از آزمون رشد ادراکی- حرکتی بروئینکز-ازرتسکی(1978)استفاده شد.روایی این آزمونها،به وسیلهء آزمونهای تعادل روچ و کفارت‌ (1864)و چابکی مورد تأیید قرار گرفت.ابتدا از آزمودنیهای دو گروه پیش آزمون گرفته شد.سپس گروه آزمایش‌ به مدت 10 هفته،هفته‌ای دو جلسه به مدت 45 دقیقه،به تمرینهای متنوع بازیهای دبستانی به‌ صورت انفرادی،گروهی،امدادی با چشمان باز و بسته پرداختند.مقایسهء نتایج تفاوت میانگینهای پیش آزمون‌ و پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که شرکت در بازیهای دبستانی موجب شد که آزمودنیهای گروه‌ آزمایش در مقایسه با گروه گواه،مهارتهای چابکی،تعادل ایستا و تعادل پویای خود را پیشرفت دهند.این‌ تفاوت در سطح احتمال معنادار بود.علاوه بر این،مقایسهء انفرادی تعادل ایستا،تعادل پویا و چابکی گروه آزمایش و گواه نشان داد که این عاملها،در گروه آزمایش در سطح تأثیر معناداری‌ داشتند.همچنین بین نمره‌های پس آزمون چابکی و تعادل ایستا،همچنین چابکی و تعادل پویا گروه آزمایش‌ رابطهء مثبت و معنادار مشاهده شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.