Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف و مقایسه میزان تبحر حرکتی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی تهران در سال تحصیلی 83- 1382

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 79 تا 96)

کلیدواژه ها :

نوجوانان ،تبحر حرکتی ،دانش آموزان مقطع راهنمایی ،مهارتهای حرکتی درشت ،مهارتهای حرکتی ظریف

کلید واژه های ماشینی : امتیاز استاندارد مهارتهای حرکتی درشت، امتیاز استاندارد خرده‌آزمونهای تبحر حرکتی، میزان تبحر حرکتی دانش‌آموزان دختر، حرکتی، تبحر حرکتی دانش‌آموزان، استاندارد خرده‌آزمونهای تبحر حرکتی دانش‌آموزان، میانگین امتیاز استاندارد خرده‌آزمونهای تبحر، دختران، امتیاز استاندارد مهارتی درشت دختران، دانش‌آموزان

رشد حرکتی انسانها دارای پتانسیل و زمانبندی منحصر به فردی است که تحت تأثیر ترکیبی از عاملهای ژنتیکی‌ و محیطی قرار دارد.به همین دلیل،آگاهی از ویژگیهای حرکتی افراد هر جامعه،می‌تواند مبنایی علمی برای‌ برنامه ریزیهای کلان در سطح آن جامعه فراهم آورد.با وجود اهمیت و ضرورت این موضوع،در ایران نیز تحقیقات کمی در این زمینه انجام گرفته‌اند.بنابراین،تحقیق حاضر به منظور توصیف ویژگیهای حرکتی‌ دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 83-1382 انجام شد. به‌منظور این زمینه‌یابی،1223 دانش آموز مقطع راهنمایی شهر تهران به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای‌ از منطقه 1،2،4،12،19 آموزش و پرورش انتخاب شدند و با استفاده از طرحی مقطعی مورد مطالعه قرار گرفتند.دو گروه آزمونگر،آزمون تبحر حرکتی بروئینیکس-اوزرتسکی‌1را به اجرا در آوردند.برای توصیف‌ داده‌ها و تعیین رتبهء درصدی متغیرهای متفاوت از روشهای آمار توصیفی،برای مقایسهء متغیرهای دو جنس از آزمون t مستقل و برای مستقل متغیرها در دانش آموزان پایه‌های تحصیلی و مناطق گوناگون از تحلیل واریانس‌ استفاده شد.سطح معناداری در تمام آزمونها 05/0> P بود. نتایج حاصل از آزمون تبحر حرکتی نشان دادند که امتیاز استاندارد مهارتی حرکتی درشت و ظریف،تبحر حرکتی پسران و همچنین امتیاز استاندارد حرکتی ظریف و تبحر حرکتی دختران در حد متوسط(محدودهء پایین آن)و امتیاز استاندارد مهارتی درشت دختران در حد پایین است.پسران در مهارتهای حرکتی‌ درشت به طور معناداری بهتر از دختران در مهارتهای حرکتی ظریف به طور معناداری بهتر از پسران‌ بودند،ولی بین امتیاز استاندارد کل آزمون تبحر حرکتی در دو جنس تفاوت معناداری دیده نشد.

خلاصه ماشینی:

"مقایسهء آماری میانگین امتیاز استاندارد متغیرهای‌ بالا در دانش آموزان پایه‌های تحصیلی متفاوت(شکل‌ 2 و جدول 2 و 3)نشان می‌دهد که بین دانش آموزان‌ پایه‌های تحصیلی متفاوت از نظر مهارتهای حرکتی‌ درشت تفاوت معناداری وجود ندارد،ولی امتیاز استاندارد مهارتهای حرکتی ظریف دانش آموزان کلاس‌ سوم و اول راهنمایی به طور معناداری بالاتر از دانش آموزان کلاس دوم است. نتایج تحلیل تفاوت بین میانگین امتیاز استاندارد مهارتهای حرکتی ظریف و تبحر حرکتی‌ دانش آموزان پایه‌های تحصیلی متفاوت‌ مقایسهء آماری میانگین متغیرهای بالا در دانش آموزان مناطق گوناگون نشان می‌دهد که‌ مهارتهای حرکتی درشت دانش آموزان منطقهء 9 به طور معناداری ضعیف‌تر از منطقه‌های 1،2 و 4(به ترتیب‌ 000/0 p ،013/0 p ،019/0 p )و منطقهء 12 ضعیف تر از منطقهء 1 است(005/0 p ). نتایج آزمون t مستقل برای مقایسهء میانگین امتیاز استاندارد خرده آزمونهای تبحر حرکتی‌ دانش آموزان پسر و دختر درشت و ظریف)،دانش آموزان منطقهء 12 به طور معناداری ضعیف‌تر از مناطق 1،2 و 4(در همهء موارد 000/0 p )و دانش آموزان منطقهء 19 ضعیف‌تر از منطقهء 2 بودند(013/0 p ). نتایج تحلیل تفاوت بین میانگین امتیاز استاندارد خرده آزمونهای تبحر حرکتی دانش آموزان‌ پایه‌های تحصیلی متفاوت‌ بینایی-حرکتی و سرعت و چالاکی اندام فوقانی، به طور معناداری بهتر از دانش آموزان جنس مخالف‌ هستند. مقایسهء آماری میانگین امتیاز استاندارد خرده‌ آزمونهای بالا در دانش آموزان پایه‌های تحصیلی متفاوت‌ با استفاده از تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی LSD (شکل 4 و جدول 5 و 6)نشان می‌دهد که هماهنگی‌ دو دستی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی به طور معناداری ضعیف‌تر از دانش آموزان کلاس اول و دوم‌ راهنمایی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.