Skip to main content
فهرست مقالات

دانشجویان فعال vo2max ارتباط بین آزمونهای یک مایل دویدن، پله کوئین و مدل بدون فعالیت برای برآورد

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 32 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (13 صفحه - از 85 تا 97)

کلیدواژه ها : یک مایل دویدن ،پلهء کوئین ،مدل بدون فعالیت ،اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max)

کلید واژه های ماشینی : پلهء کوئین ،کوئین ،مدل بدون فعالیت ،میزان روایی آزمون پلهء کوئین ،آزمون پلهء کوئین ،مایل دویدن ،پلهء کوئین و مدل ،ضریب همبستگی ،دویدن و پلهء کوئین ،مایل ،پلهء ،VO ،میزان فعالیت بدنی ،کوئین و مدل ،برآورد اکسیژن مصرفی ،توجه به ضریب همبستگی ،فعالیت بدنی ،اکسیژن مصرفی ،برآورد VO ،پله کوئین ،حاصل از آزمونهای پلهء ،روایی آزمون بدون فعالیت ،بدنی ،عسگری و کارگر فرد ،اکسیژن مصرفی برآورد ،روایی آزمون ،جورج ،آزمون بدون فعالیت ،آزمودنیها ،حاصل از آزمون

آمادگی قبلی تنفسی یکی از مهمترین بخشهای آمادگی جسمانی به شمار می‌رود که در سلامتی و تندرستی‌ افراد جامعه،همچنین در بسیاری از فعالیتهای ورزشی اهمیت ویژه‌ای دارد.بنابراین،هدف اصلی تحقیق‌ حاضر،تعیین ارتباط بین آزمونهای هوازی یک مایل دویدن،پلهء کوئین و مدل بدون فعالیت برای برآورد اکسیژن‌ مصرفی بیشینهء (VO2max) دانشج‌ویان پسر رشتهء تربیت بدنی سنین 20 تا 25 سال دانشگاه اصفهان به صورت در دسترس به عنوان نمونهء اماری انتخاب شدند.ابتدا مشخصات بدنی آزمودنیها مانند:قد(62/6-+6/175)به‌ سانتی‌متر،وزن(11/7-+68/68)به کیلوگرم و شاخص تودهء بدنی‌56/1-+29/22)به متر مربع/کیلوگرم‌ محاسبه شدند.سپس در طول دو هفتهء متوالی،از هر یک از آزمودنیها برای برآورد VO2max ،آزمونهای یک‌ مابل دویدن و پله کوئین گرفته شد.لازم به ذکر است که قبل از اجرای این دو آزمون،آزمودنیها پرسشنامه‌ی‌ مربوط به میزان فعالیت بدنی (PAR) و توانایی عملی ادراک شده (PFA) را برای برآورد VO2max بدون‌ فعالیت تکمیل کردند.در نهایت،از مدل آماری آنالیز رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان دادند که بین آزمونهای(یک مایل دویدن و پلهء کوئین 67/0- r ، 01/0> P ،یک مایل دویدن و مدل بدون فعالیت 76/0- r 01/0> P ،پلهء کوئین و مدل بدون فعالیت‌ 57/0- r ،01/0> P همبستگس مثبت و معناداری وجود دارند.با توجه به ضرایب همبستگی به دست آمده، این آزونها از قابلیت نسبی برای جایگزینی به جای یکدیگر برخوردار هستند و در موقع لزوم،می‌توان از این سه‌ آزمون با توجه به ضریب همبستگی بیشتر به جای یکدیگر استفاده کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.