Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 53 تا 62)

کلیدواژه ها :

ورزشکار ،غیر ورزشکار ،رشد اجتماعی ،دانش‌آموزان دوره راهنمائی ،پرسشنامه وایتزمن

کلید واژه های ماشینی : رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر ورزشکار، مقایسه رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر، ورزشکار، دانش‌آموزان پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی، ورزشکار رشته‌های انفرادی، معیار رشد اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار، رشد اجتماعی ورزشکاران رشته‌های گروهی، رشد اجتماعی دانش‌آموزان، دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های انفرادی، غیر ورزشکار

هدف از پژوهش حاض بررسی و مقایسه رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی، گروهی و غیر ورزشکار شهرستان اصفهان بود.بدین منظور، تعداد240 پسر دوره تحصیلی و 80 دانش‌آموز از هر یک از گروهها، با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس رشد اجتماعی و ایتزمن استفاده شد.میانگین و انحراف معیار رشد اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های انفرادی، گروهی و غیر ورزشکار به ترتیب:74/1-+58/13، 96/0-+57/17، 58/1-+87/12 به دست آمد.آزمون تحلیل واریانس F یک متغیره محاسبه شده در سطح 01/0 p ، بیانگر وجود تفاوت معنادار بین میزان رشد اجتماعی دانش‌آموزان رشته‌های ورزشی انفرادی، گروهی و غیر ورزشکار بود.آزمون تعقیبی شفه نشان داد که ورزشکاران، اعم از رشته‌های گروهی یا انفرادی از رشد اجتماعی بالاتری نسبت به غیر ورزشکاران برخوردارند.همچنین آزمون شفه نشان داد، میزان رشد اجتماعی ورزشکاران رشته‌های گروهی بیش از ورزشکاران رشته‌های انفرادی بود(01/0 p .

خلاصه ماشینی:

"آزمون تحلیل واریانس F یک متغیره محاسبه شده در سطح 01/0 p ، بیانگر وجود تفاوت معنادار بین میزان رشد اجتماعی دانش‌آموزان رشته‌های ورزشی انفرادی، گروهی و غیر ورزشکار بود. با توجه به اهمیت ورزش در توسعه رشد اجتماعی دانش‌آموزان، وجود تفاوت احتمالی بین میزان رشد اجتماعی گروههای دانش‌آموزان مشارکت کننده در فعالیتهای ورزشی انفرادی و گروهی، بررسی میزان رشد اجتماعی مذکور در بین دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار و همچنین، امکان مقایسه بین سه گروه مذکور نیز موضوع اساسی پژوهش و بررسی میزان رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی، گروهی و غیر ورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی شهر اصفهان بود. آیا بین میزان رشد اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های انفرادی، گروهی و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد؟ روش‌شناسی تحقیق در این تحقیق از روش علی-مقایسه‌ای استفاده شد. جدول 4، نشان می‌دهد که بین میزان رشد اجتماعی سه گروه دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های انفرادی، گروهی و غیر ورزشکار در سطح 01/0 p تفاوت معناداری وجود دارد. براساس یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر و سایر تحقیقات در این خصوص، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با توجه به نقش و اهمیت فعالیتهای ورزشی و گروهی در رشد اجتماعی دانش‌آموزان، آموزش و پرورش می‌تواند با برگزاری مسابقات ورزشی و تدارک فعالیتهای ورزشی گروهی، زمینه رشد اجتماعی هر چه بیشتر دانش‌آموزان فراهم سازد. با توجه به نیاز طبیعی انسان به زندگی اجتماعی و ضرورت تقویت هر چه بیشتر روابط بین فردی، آموزش و پرورش فرصتهای بیشتری را برای انواع فعالیتهای گروهی از جمله فعالیتهای ورزشی گروهی به منظور رشد اجتماعی دانش‌آموزان فراهم می‌آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.