Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر ترتیب شدت فعالیت ورزشی بر پاسخهای متابولیک دانشجویان دختر غیر ورزشکار

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 34 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 87 تا 96)

کلیدواژه ها : غیر ورزشکار ،ترتیب شدت فعالیت ورزشی ،پاسخهای متابولیک

کلید واژه های ماشینی : فعالیت ورزشی ،ترتیب شدت فعالیت ورزشی ،شدت فعالیت ورزشی ،فعالیت ورزشی با شدت ،اکسیداسیون چربی ،پاسخهای متابولیک ،اسیدهای چرب ،اسیدهای چرب آزاد ،متابولیک ،اکسیداسیون چربیها ،چربی بیشتری در دوره ،دوره بازیافت ،شدت فعالیت ،هزینه انرژی ،پاسخهای متابولیک دانشجویان دختر ،دوره فعالیت ورزشی ،ترتیب شدت ،تغییر در ترتیب شدت ،اکسیداسیون کربوهیدرات ،شدت کم ،درصد xaM ،OV ،دوره شدت کم ،xaM ،نسبت به‌قرار دادن دوره شدت ،میزان اکسیداسیون چربی ،دقیقه فعالیت ورزشی ،متغیرهای متابولیک ،فعالیتهای بدنی ،آزمودنیها

تغییر بار کار و انتقال از یک شدت به دیگر، در بسیاری از فعالیتهای بدنی و ورزشها رایج است.به همین دلیل، هدف این پژوهش مطالعه و تأثیر تربیت شدن فعالیت ورزشی بر پاسخهای متابولیک دانشجویان دختر غیر ورزشکار بود.در این پژوهش، آزمودنیها را 10 دانشجوی دختر غیر ورزشکار تشکیل دادند که هر آزمودنی در سه روز جداگانه، با فاصله دست کم 48 ساعت از یکدیگر در مرکز سنجش قابلیتهای جسمانی آکادمی ملی المپیک آزمون شد در روز اول‌ xaM2OV سنجیده شد.در روز دیگر، آزمودنیها نیز دو فعالیت ورزشی زیر بیشینه را با ترکیبی از دو شدت کم و زیاد اجرا کردند.بدین صورت که با نخست 15 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت کم (50 درصد xaM2OV )و سپس 15 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت زیاد(70 درصد xaM2OV )اجرا کردند یا ترتیب این دو شدت بر عکس اجرا شد.متغیرهای متابولیک، هنگام فعالیت ورزشی و تا یک ساعت بعد از فعالیت ورزشی با دستگاه تجزیه و تحلیل کننده گازهای تنسفسی سنجیده شدند.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، نرم افزار 13 SSPS به کار رفت و معلوم شد که در یک فعالیت ورزشی یا ترکیبی از دو شدت کم و زیاد، قرار دادن دوره شدت زیاد فعالیت در ابتدا، نسبت به قرار دادن دوره شدت کم در ابتدا، می‌تواند به اکسیداسیون چربی بیشتری در دوره فعالیت ورزشی( 0001/0-p )و در دوره بازیافت( 05/0-p )بینجامد، در صورتی که به تفاوت معناداری در هزینه انرژی منجر نشود( 098/0-p ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.