Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر توجه درونی و بیرونی بر اجرای تعادل پویا و یادداری

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 35 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 37 تا 46)

کلیدواژه ها : توجه درونی ،توجه بیرونی ،تعادل پویا ،یادداری ،استابیلومتر mocoohayayenifahsp:liamE*

کلید واژه های ماشینی : یادداری ،توجه به چراغ دستگاه ،آزمون یادداری تفاوت معناداری ،تعادل پویا ،آزمون یادداری ،توجه درونی ،اجرای تکلیف تعادل پویا ،بیرونی ،توجه به علامت نزدیک ،توجه درونی و بیرونی ،توجه بیرونی ،اجرای تعادل پویا ،تأثیر توجه درونی ،تکلیف تعادل پویا ،علامت نزدیک پاها ،اجرای تکلیف تعادل ،یادداری تکلیف تعادل پویا ،پس‌آزمون و آزمون یادداری ،بررسی تأثیر توجه درونی ،چراغ دستگاه ،گروه توجه بیرونی ،یادداری تفاوت معناداری وجود ،ولف ،یادداری تعادل پویا ،اجرای تعادل ،گروه توجه درونی ،علامت نزدیک ،توجه به پاها ،تکلیف تعادل ،تمرکز بر توجه بیرونی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توجه درونی و بیرونی بر اجرای تکلیف تعادل پویا و یادداری دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز بود.روش این تحقیق نیمه تجربی بود.نمونه آماری را 45 دانشجو تشکیل دادند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند و به همین روش، نمونه‌ها به سه گروه توجه درونی(ستوجه به پاها)، گروه توجه بیرونی(توجه به علامت نزدیک پاها)، و گروه توجه بیرونی(توجه به چراغ دستگاه)تقسیم شدند.برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار اندازه‌گیری استواری سنج استفاده شد.روایی و پایایی این ابزار مورد تائید شرکت سازنده آن ساتراپ فلز(1383)قرار گرفت.در این تحقیق، از روشها آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمون‌ t همبسته‌و F و آزمون پیگیری توکی)برای تحلیل داده‌ها استفاده شدند.آزمون فرضیه‌ها در سطح معناداری 05/0 P نشان داد که بین تأثیر سه نوع توحه درونی و بیرونی در سه گروه آزمایشی در اجرای پس‌آزمون (اکتساب)و آزمون یادداری تفاوت معناداری وجود داشت.در هر یک از گروه‌ها، بین پس‌آزمون و آزمون یادداری تفاوت معناداری مشاهده نشد.در کل، توجه بیرونی(توجه به چراغ دستگاه)در اجرای پس‌آزمون(اکتساب)و آزمون یادداری بهتر از توجه بیرونی(توجه به علامت نزدیک پا)و توجه درونی(توجه به پاها)بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.