Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 37 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : سبک دلبستگی، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی دوسوگرا، شخصیت، سبک دلبستگی اجتنابی، برونگرایی، سبک‌های دلبستگی ناایمن، دوسوگرا، نوروزگرایی، ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش‌بین نشان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی ( ایمن ، اجتنابی ، دوسوگرا) و ابعاد شخصیت ( نوروز گرایی ، برونگرایی ، تجزیه پذیر ، همسازی ، وظیفه شناسی ) بود . دویست و سی سه دانشجوی دانشگاه تهرات (102 پسر ، 131 دختر ) با پر کردن مقدار دلبستگی بزرگساران (AAI) و مقیاس شخصیت پنج عاملی ( NEO-FFI ) در این پژوهش شرکت کردند . نتایج پژوهش حاضر به عنوان پژهشی توصیفی نشان داد که : بین سبک دلبستگی ایمن با برون گرایی و هم سازی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد ، بین سبک های دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و دو سو گرا ) و نوروز گرایی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد . بین سبک های دلبستگی نا ایمن ( اجتنابی و دو سو گرا ) و برونگرایی هم بستگی منفی معنی دار وجود دارد ، بین سبک دلبستگی دو سو گرا و وظیفه شناسی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد ، بین سبک دلبستگی دوسوگرا و وظیفه شناسی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. بین سبک دلبستگی اجتنابی و همسازی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد. بر اساس این یافته ها پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدل های درونکاری ایمن و ناایمن از خود و دیگران ، که در چارچوب روابط دلبستگی نوزاد – مادر تشکیل می شوند ، شکل گیری صفات شخصیت را تحت تاثیر قرار می دهند .

خلاصه ماشینی:

"بر این اساس، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه‌ای بین سبک‌های دلبستگی و پنج عامل‌ اصلی شخصیت وجود دارد؟متغیرهای مورد بررسی پژوهش عبارتند از دلبستگی در دو سطح ایمن و ناایمن و ابعاد شخصیت شامل برونگرایی،نوروزگرایی،تجربه‌پذیری،همسازی‌ و وظیفه‌شناسی در این پژوهش که توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی محسوب می‌شود، فرضیه‌های زیر آزمون می‌شوند: 1-بین سبک دلبستگی ایمن و بعد برونگرایی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد. میانگین و انحراف معیار نمره‌های دانشجویان برحسب سبک‌های‌ دلبستگی و ابعاد شخصیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمرهء سبک دلبستگی ایمن با برونگرایی(30/0- r )،همسازی(27/0- r )و وظیفه‌شناسی(21/0- r )؛بین نمرهء سبک دلبستگی اجتنابی با نوروزگرایی(29/0- r )،برون‌گرایی(43/0- r )،تجربه‌ پذیری(16/0- r )،همسازی(41/0-- r )و وظیفه‌شناسی(29/0- r )و بین‌ نمرهء سبک دلبستگی دوسوگرا با نوروزگرایی(38/0- r )،برون‌گرایی(15/0- r )، همسازی(18/0- r )و وظیفه‌شناسی(15/0- r )همبستگی معنی‌دار وجود دارد (جدول 2). تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون‌ وظیفه‌شناسی بر سبک‌های دلبستگی دانشجویان (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی و تفسیر نتایج نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با بعد برونگرایی شخصیت همبستگی‌ مثبت دارد. همچنین نتابج پژوهش نشان داد که سبک‌های دلبستگی ناایمن با بعد برونگرایی‌ شخصیت همبستگی منفی دارند و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی می‌تواند تغییرات مربوط به‌ برونگرایی را به صورت معنی‌داری پیش‌بینی کنند. بنابراین می‌توان فرض کرد که مدل‌های‌ درونکاری ناایمنک که در چارچوب روابط دلبستگی نوزاد-مادر شکل می‌گیرند از طریق‌ استقرار روان‌سازه‌ها و بازخوردهای بنیادین منفی نسبت به مادر(و سپس دیگران)،زمینه‌های‌ همسازی پایین و مشخصه‌های مرتبط با آن‌که مهم‌ترین آنها عدم اعتماد است را در افراد داری سبک دلبستگی اجتنابی فراهم می‌آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.