Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (7 صفحه - از 27 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد، اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی، راهبردهای، خودکارآمدی، دانش‌آموزان، آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، عملکرد تحصیلی، رابطه باورهای انگیزشی، باورهای انگیزشی، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری، دانش‌آموزان دختر و پسر، زمینه اضطراب امتحان تفاوت معنی‌داری، بررسی رابطه باورهای انگیزشی، پژوهش، خودکارآمدی و اضطراب امتحان، ارزش‌گذاری درونی، متغیرهای، فراشناختی، خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تفاوت، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نشان، بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه، فراشناختی بیشتری استفاده، راهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده، راهبردهای شناختی، عامل مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، اضطراب امتحان تفاوت معنی‌داری وجود

هدف: هدف پژوهش، بررسی رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی، اضطراب امتحان) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی، خودتنظیمی) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بود.روش: در این پژوهش 120 دانش آموز پایه سوم دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری (MSLQ) و برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی از معدل نمرات سال دوم دانش آموزان استفاده شد.یافته ها: تحلیل چند متغیری (رگرسیون) نشان داد که خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان، بهترین پیش بینی کنندگان عملکرد تحصیلی می باشند (p>0/05). نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر در زمینه اضطراب امتحان تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0/003). نتایج همچنین حاکی از آن بود که در سایر متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری بین دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد.نتیجه گیری: به نظر محققان شایسته است معلمان و مربیان با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان و با آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، به دانش آموزان فرصت بیشتری برای یادگیری بدهند.

خلاصه ماشینی: "با توجه به اهداف‌ مذکور و با در نظر گرفتن تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع مورد بررسی،فرضیه‌های زیر تدوین گردیدند: 1-بین باورهای انگیزشی(خودکارآمدی،ارزشگذاری درونی، اضطراب امتحان)و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی‌ (راهبردهای شناختی،خودتنظیمی)با عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان رابطه وجود دارد. بررسی‌های پینتریچ و دی‌گروت(1990)برای تعیین پایایی و روایی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی در یادگیری( MSLQ )نشان‌ داد که قابلیت پایایی برای عوامل سه‌گانه باورهای انگیزشی،یعنی‌ خودکارآمدی،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان،به ترتیب‌ 89/0،87/0 و 75/0 و برای دو عامل مقیاس راهبردهای یادگیری‌ خودتنظیمی،یعنی راهبردهای شناختی و خودتنظیمی بود،به ترتیب‌ 83/0 و 74/0 بود. یافته‌ها برای بررسی میزان رابطهء هر کدام از متغیرهای باورهای‌ انگیزشی و راهبردهی یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی‌ از نرم‌افزار10- SPSS استفاده شد،به این ترتیب که ابتدا ماتریس‌ ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش محاسبه شد که نتایج آن‌ در جدول 1 ارائه گردیده است. جدول 1-ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش جدول 2-نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام برای کل آزمودنی‌ها جدول 3-نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری و رابطه بین متغیرهای تحقیق با عملکرد تحصیلی بحث هدف از پژوهش حاضر،بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی‌ و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان بود. تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مبنی بر تفاوت دانش‌آموزان‌ دختر و پسر در زمینه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری‌ خودتنظیمی نشان داد که فقط میزان اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر به طور معناداری بیشتر از دانش‌آموزان پسر بود. براساس این نتایج،شایسته است به معلمان و مربیان تعلیم و تربیت سفارش شود تا با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان و با آموزش راهبردهای‌ یادگیری خودتنظیمی،به دانش‌آموزان فرصت بیشتری برای‌ یادگیری بدهند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.