Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی های اوتیستیک در جمعیت بزرگسال: شواهدی برای فرضیه پیوستار اوتیسم

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1382 - شماره 19 علمی-ترویجی (6 صفحه - از 34 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : اختلالات پیوستار اوتیسم ،اوتیسم ،اوتیستیک در جمعیت بزرگسال ،پیوستار اوتیسم ،پیوستار اوتیسم در جمعیت ،پیوستار ،اوتیسم در جمعیت بزرگسال ،برگردان فارسی پرسشنامه پیوستار اوتیسم ،پرسشنامه پیوستار اوتیسم ،پیوستار اوتیسم در دانشجویان ،علایم اختلالات پیوستار اوتیسم ،اوتیستیک در جمعیت ،مورد فراوانی اختلالات پیوستار ،اوتیستیک ،فراوانی اختلالات پیوستار ،جمعیت بزرگسال ،دکترای دانشگاه‌های تهران ،خصوصیات روان‌سنجی ابزار ،پایایی آزمون ،نمره کل پرسشنامه ،شیوع اختلالات پیوستار اوتیسم ،ویژگی‌های روان‌سنجی ،اوتیسم با وضعیت بهنجار ،دکترا ،خصوصیات اوتیستیک ،نسخهء فارسی پرسشنامهء پیوستار اوتیسم ،نمرهء خصوصیات اوتیستیک ،روان‌سنجی ابزار ،فرضیه پیوستار ،فارسی پرسشنامه

هدف: تاکنون در مورد فراوانی اختلالات پیوستار اوتیسم درجمعیت بزرگسال بررسیهای اندکی در جهان شده است. در ایران نیز، این اولین مطالعه پژوهشی مقدماتی در این زمینه است. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی علایم اختلالات پیوستار اوتیسم در دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههای تهران و نیز ارزیابی برخی خصوصیات روانسنجی ابزار این پژوهش است. روش: هزار نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههای تهران با استفاده از برگردان فارسی پرسشنامه پیوستار اوتیسم (AQ) مورد بررسی قرار گرفتند. صحت ترجمه فارسی پرسشنامه و برگردان انگلیسی ترجمه فارسی آن را دو روانپزشک و سه روانشناس دارای مدرک دکترا تایید کردند. پرسشنامه ها به صورت حضوری در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفتند و یک هفته بعد جمع آوری شدند. اطلاعات مربوط به سن و جنس شرکت کنندگان نیز در بخش ابتدایی پرسشنامه ثبت گردید. فراوانی اختلالات پیوستار اوتیسم (بر اساس نقطه برش بالاتر از 32) بررسی شد. ابزار پژوهش از نظر همخوانی درونی و پایایی آزمون – بازآزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: این پرسشنامه ها را 943 نفر تکمیل نمودند. توزیع نمره کل پرسشنامه در همه آزمودنیها به توزیع بهنجار بسیار نزدیک بود. نمره 120 نفر (12.7 درصد) از دانشجویان بالاتر از 32 بود. میانگین نمرات کسب شده از پرسشنامه پیوستار اوتیسم در مردان به طور معنی داری بیش از زن ها بود. برگردان فارسی AQ از نظر همخوانی درونی و پایایی آزمون - بازآزمون از ویژگیهای روانسنجی قابل قبولی برخوردار بود. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که نقایص جنبه های مختلف شناخت اجتماعی در اختلالات پیوستار اوتیسم پدیده هایی شایع هستند. این یافته ها ممکن است تایید کننده نظریه پیوسته بودن علایم اختلالات پیوستار اوتیسم با وضعیت بهنجار باشند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.