Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی های اوتیستیک در جمعیت بزرگسال: شواهدی برای فرضیه پیوستار اوتیسم

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (6 صفحه - از 34 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : اختلالات پیوستار اوتیسم، برگردان فارسی پرسشنامه پیوستار اوتیسم، مورد فراوانی اختلالات پیوستار اوتیسم، اختلالات پیوستار اوتیسم در جمعیت، پرسشنامه پیوستار اوتیسم، پیوستار اوتیسم در جمعیت بزرگسال، علایم اختلالات پیوستار اوتیسم، پرسشنامه، اختلالات پیوستار اوتیسم در دانشجویان، اوتیستیک در جمعیت بزرگسال، اوتیستیک، نمره کل پرسشنامه پیوستار اوتیسم، بررسی فراوانی علایم اختلالات پیوستار، پرسشنامه اختلالات پیوستار اوتیسم، نمره، روانپزشکی، توزیع نمره کل پرسشنامه، خصوصیات روان‌سنجی ابزار، فرضیه پیوستار اوتیسم، پرسش‌های، ارزیابی، نمرات پرسشنامه پیوستار اوتیسم، توزیع، اختلالات پیوستار اوتیسم پدیده‌هایی شایع، پژوهش، پیوستار اوتیسم در دانشجویان کارشناسی‌ارشد، شیوع اختلالات پیوستار اوتیسم، آزمون، بازآزمون، فارسی پرسشنامهء اختلالات پیوستار اوتیسم

هدف: تاکنون در مورد فراوانی اختلالات پیوستار اوتیسم درجمعیت بزرگسال بررسیهای اندکی در جهان شده است. در ایران نیز، این اولین مطالعه پژوهشی مقدماتی در این زمینه است. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی علایم اختلالات پیوستار اوتیسم در دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههای تهران و نیز ارزیابی برخی خصوصیات روانسنجی ابزار این پژوهش است. روش: هزار نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههای تهران با استفاده از برگردان فارسی پرسشنامه پیوستار اوتیسم (AQ) مورد بررسی قرار گرفتند. صحت ترجمه فارسی پرسشنامه و برگردان انگلیسی ترجمه فارسی آن را دو روانپزشک و سه روانشناس دارای مدرک دکترا تایید کردند. پرسشنامه ها به صورت حضوری در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفتند و یک هفته بعد جمع آوری شدند. اطلاعات مربوط به سن و جنس شرکت کنندگان نیز در بخش ابتدایی پرسشنامه ثبت گردید. فراوانی اختلالات پیوستار اوتیسم (بر اساس نقطه برش بالاتر از 32) بررسی شد. ابزار پژوهش از نظر همخوانی درونی و پایایی آزمون – بازآزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: این پرسشنامه ها را 943 نفر تکمیل نمودند. توزیع نمره کل پرسشنامه در همه آزمودنیها به توزیع بهنجار بسیار نزدیک بود. نمره 120 نفر (12.7 درصد) از دانشجویان بالاتر از 32 بود. میانگین نمرات کسب شده از پرسشنامه پیوستار اوتیسم در مردان به طور معنی داری بیش از زن ها بود. برگردان فارسی AQ از نظر همخوانی درونی و پایایی آزمون - بازآزمون از ویژگیهای روانسنجی قابل قبولی برخوردار بود. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که نقایص جنبه های مختلف شناخت اجتماعی در اختلالات پیوستار اوتیسم پدیده هایی شایع هستند. این یافته ها ممکن است تایید کننده نظریه پیوسته بودن علایم اختلالات پیوستار اوتیسم با وضعیت بهنجار باشند.

خلاصه ماشینی: "هدف این مطالعه،بررسی فراوانی علایم اختلالات پیوستار اوتیسم در دانشجویان کارشناسی‌ ارشد و دکترای دانشگاه‌های تهران و نیز ارزیابی برخی خصوصیات روانسنجی ابزار این‌ پژوهش است. جدول 1-برخی شاخص‌های مرکزی و محیطی نمره کل پرسشنامهء پیوستار اوتیسم در جمعیت مورد مطالعه‌ شکل 1-هیستوگرام توزیع نمرهء کل پرسشنامه پیوستار اوتیسم در مقایسه با توزیع بهنجار(همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود،توزیع داده‌ها به توزیع‌ بهنجار بسیار نزدیک است) جدول 2-تعداد پاسخ‌دهندگان و میانگین نمرهء کل پرسشنامهء پیوستار اوتیسم‌ به تفکیک جنس در دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای‌ دانشگاه‌های تهرانبحث در این مطالعه،نسخهء فارسی پرسشنامهء اختلالات پیوستار اوتیسم مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین این مطالعه بررسی بارون-کوهن و همکاران‌ (2001)را تأیید کرد که نشان می‌دهد از نسخهء انگلیسی پرسشنامه‌ اختلالات پیوستار اوتیسم به دلیل دارا بودن ویژگی‌های روانسنجی‌ قابل قبول می‌توان به عنوان یک ابزار خود گزارش‌دهی در غربالگری خصوصیات اوتیستیک در جمعیت بزرگسال دارای‌ هوش طبیعی استفاده کرد. روایی نسخهء فارسی پرسشنامهء پیوستار اوتیسم در مطالعه‌ای دیگر که هنوز به اتمام نرسیده در حال بررسی است،اما برخی یافته‌های‌ مطالعهء کنونی نیز به طور غیر مستقیم روایی ابزار را تایید می‌نماید که از آن جمله می‌توان به تأیید فرضیهء بالاتر بودن نمرهء خصوصیات‌ اوتیستیک در جنس مذکر اشاره کرد. البته این ابزار یک ابزار تشخیصی نیست و بنابراین نمی‌توان با قاطعیت ادعا کرد افرادی که نمره بالایی در آن کسب می‌کنند، حتما مبتلا به اختلالات پیوستار اوتیسم هستند،ولی ویژگی‌های‌ روانسنجی آن نشان می‌دهد که در صورت تأیید روایی،شاید بتواند به عنوان یک ابزار غربالگری اولیه در مطالعات بالینی مورد استفاده‌ قرار گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.