Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (mbct) در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب : پیگیری 60 روزه

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (11 صفحه - از 49 تا 59)

کلیدواژه ها : افسردگی ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،پیشگیری‌

کلید واژه های ماشینی : افسردگی، درمان، افسردگی و اضطراب، نگرش ناکارآمد، نگرش ناکارآمد افسردگی و اضطراب، آموزش، MBCT، پرسشنامه، شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن، شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، کنترل، دانشجویان، آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، آزمون، مقیاس، ذهن‌آگاهی، مقیاس نگرش ناکارآمد، کاویانی، نمرات نگرش ناکارآمدی گروه‌های آزمایشی، کاهش افسردگی، گروه آزمایشی، ذهن آگاهی، آیند منفی، شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، روش MBCT، پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک، گروه کنترل، بازگشت افسردگی و اضطراب پیش‌گیری، تیزدیل، نمرات

مقدمه: این گزارش تحقیقی است که اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) را در کاهش و پیشگیری از افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد افسردگی و اضطراب بررسی کرده است. روش: در این کارآزمایی عرصه ای، 65 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان، به صورت تصادفی، انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایشی قرار گرفتند. گروه آزمایشی در طی هشت جلسه دو ساعته، به صورت گروهی، به شیوه MBCT آموزش دیدند. آزمودنی ها پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک، مقیاس نگرش ناکارآمد و پرسشنامه افکار خودآیند را قبل از شروع آموزش و در مقاطع مورد نظر، جلسات چهارم و هشتم و 60 روز پس از پایان آموزش تکمیل کردند. گروه گواه بدون هیچ آموزشی فقط پرسشنامه های فوق را پر کرد. یافته ها: کاربرد تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه های تکراری نشان داد که روش MBCT در کاهش افسردگی، اضطراب، نگرش ناکارآمد و افکار خود آیند موثر است. همچنین این روش می تواند در پیشگیری از افسردگی و اضطراب نقش داشته باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد ذهن آگاهی به وسیله «آموزش کنترل توجه» موثر واقع شود و از عود و بازگشت افسردگی و اضطراب پیشگیری کند. در این مقاله، رهنمودهای کاربردی نتایج تحقیق حاضر، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

خلاصه ماشینی: "برای دستیابی به‌ معیاری برای روایی این مقیاس،ضریب همبستگی بین نمرات این‌ مقیاس و میزان افسردگی در نمونه اولیه شرکت‌کنندگان در تحقیق‌ حاضر محاسبه شد که به ترتیب ضرایب 0/76 و 0/47(در سطح‌ معنی‌داری کمتر از 0/100)را برای باور به افکار خودآیند و فراوانی آن نشان داد. این آزمون آماری برای متغیر افسردگی‌ (BDI) نشان می‌دهد که تعامل دو عامل آموزش و گروه‌ F(2/76)5/50,p>0/01) و نیز اثر متغیر آموزش بین جلسه‌ها در کاهش نمرات افسردگی از نظر آماری معنی‌دار است‌ (F(2/76)10/46,p>0/001) . (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 1-میانگین نمرات افسردگی گروه‌های آزمایشی و کنترل در پنج مرحله‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 2-میانگین نمرات اضطراب گروه‌های آزمایشی و کنترل در پنج مرحله‌ شکل 3 نشان می‌دهد که آزمون آماری برای متغیر نگرش‌ ناکارآمد (DAS) نمایانگر آن است که از نظر آماری تعامل دو عامل آموزش و گروه‌ (F(2/83)8/23,p>0/01) و نیز تأثیر آموزش بر کاهش نگرش ناکارآمد آزمودنی‌ها معنی‌دار می‌باشد. این ازمون آماری برای متغیر افکار خودآیند (ATQ) در دو بخش فراوانی افکار و میزان باور به افکار خودآیند نشان می‌دهد که تعامل دو عامل آموزش و گروه‌ (F(3/28)3/44,p>0/01)و نیز اثر متغیر آموزش بین جلسات در کاهش فراوانی افکار خودآیند منفی از نظر آماری معنی‌دار است‌ (F(3/28)4/67,p>0/01) (شکل‌ 4). با توجه به جدول 2،نسبت بهبود در گروه آزمایشی در هرسه‌ مرحله بیش از گروه کنترل است،بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که‌ شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث کاهش افسردگی و اضطراب و کاهش نگرش ناکارآمد و افکار خودآیند افسردگی‌زا می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.