Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر توانایی خواندن دختران کم توان ذهنی پایه دوم دبستان

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (7 صفحه - از 22 تا 28)

کلیدواژه ها : عقب ماندگی ذهنی ،خواندن ،آگاهی واج شناختی

کلید واژه های ماشینی : آموزش آگاهی واج‌شناختی ،آگاهی واج‌شناختی ،تأثیر آموزش آگاهی واج‌شناختی ،خواندن ،آموزش ،آموزش آگاهی واج‌شناختی به کودکان ،امتیاز آگاهی واج‌شناختی ،سرعت خواندن ،کودکان ،آموزش آگاهی واج ،آگاهی واج ،آموزش آگاهی واج‌شناختی بر توانایی ،آگاهی واج‌شناختی بر توانایی خواندن ،افزایش امتیاز آگاهی واج‌شناختی ،آزمون آگاهی واج‌شناختی ،آموزش خواندن ،میانگین امتیاز آزمون آگاهی واج‌شناختی ،افزایش امتیاز سطح آگاهی واج‌شناختی ،امتیاز آزمون آگاهی واج‌شناختی گروه‌های ،آزمون ،میانگین امتیاز آگاهی واج‌شناختی گروه‌های ،کودکان عقب‌مانده ذهنی ،امتیاز ،آگاهی واج‌شناختی بر یادگیری خواندن ،پایه دوم دبستان ،آموزش خواندن به کودکان عقب‌مانده ،آموزش آگاهی واج‌شناختی قرا ،امتیاز آزمون آگاهی واج‌شناختی نسبت ،پایه ،میانگین امتیاز پس‌آزمون سرعت خواندن

هدف: از آنجا که آگاهی واج شناختی بر یادگیری خواندن اولیه بسیار موثر می باشد، هدف پژوهش حاضر این بود که مشخص کند آیا آموزش آگاهی واج شناختی به کودکان عقب مانده ذهنی می تواند بر مهارت خواندن این کودکان تاثیر بگذارد؟ روش: در یک بررسی مداخله ای، از دو گروه 30 نفری مورد و شاهد که در پایه دوم دبستان استثنایی رجائیه تهران تحصیل می کردند و از نظر سطح آگاهی واج شناختی یکسان بودند، استفاده شد. در آغاز طرح آزمون های آگاهی واج شناختی، درستی و سرعت خواندن برای دو گروه اجرا گردید. بعد هر دو گروه طی مدت سه ماه آموزش خواندن دیدند. گروه مورد، علاوه بر آموزش خواندن در همین مدت، طی 20 ساعت تحت آموزش آگاهی واج شناختی قرار گرفت. پس از سه ماه هر دو گروه دوباره تحت همان آزمون ها قرار گرفتند. یافته ها: امتیاز آگاهی واج شناختی هر دو گروه بعد از سه ماه افزایش معنی دار یافت، ولی این افزایش در گروه مورد بیشتر بود. امتیاز درستی و سرعت خواندن هر دو گروه نیز افزایش غیر معنی دار یافت. امتیاز کل آگاهی واج شناختی با درستی و سرعت خواندن همبستگی معنی دار داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت آموزش خواندن به کودکان عقب مانده ذهنی موجب افزایش امتیاز آگاهی واج شناختی و درستی و سرعت خواندن آنها می گردد.

خلاصه ماشینی:

"هدف‌ پژوهش حاضر این بود که مشخص کند آیا آموزش آگاهی واج‌شناختی به کودکان عقب‌مانده‌ ذهنی می‌تواند بر مهارت خواندن این کودکان تأثیر بگذارد؟روش:در یک بررسی مداخله‌ای، از دو گروه 30 نفری مورد شاهد که در پایه دوم دبستان استثنایی رجائیه تهران تحصیل‌ می‌کردند و از نظر سطرح آگاهی واج‌شناختی یکسان بودند،استفاده شد. بر این اساس فرضیه‌های مهم این‌ پژوهش عبارت‌اند از:1)با آموزش آگاهی واج‌شناختی به کودکان‌ عقب‌مانده ذهنی می‌توان امتیاز درست خواندن و سرعت خواندن‌ آنان را افزایش داد؛2)بین امتیاز آگاهی واج‌شناختی و امتیاز درست و سریع خواندن همبستگی وجود دارد. از آنجا که هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش آگاهی‌ واج‌شناختی بر توانمندی خواندن بود،در آغاز دو گروه از نظر امتیاز آگاهی واج‌شناختی همتا شدند؛به این نحو که پس از اجرای‌ پیش‌آزمون و مرتب شدن امتیازها از بیشترین به کمترین،افراد یکی‌ در میان در دو گروه مورد و شاهد قرا گرفتند. شکل 3-میانگین امتیاز سرعت خواندن گروه‌های مورد(30- n )و شاهد (30- n )در پیش‌آزمون و پس‌آزمون شکل 4-پراکنش نقطه‌ای امتیاز کل آگاهی واج‌شناختی با درست خواندن‌ گروه مورد در پس‌آزمون(30- n ) آخرین فرضیه این پژوهش بیانگر یک ارتباط معنادار بین امتیاز آگاهی واج‌شناختی با درست و سریع خواندن بود. شکل 5-پراکنش نقطه‌ای امتیاز کل آزمون آگاهی واج‌شناختی با سرعت‌ خواندن گروه شاهد در پس‌آزمون(30- n ) بحث هلمکی و همکاران(1999)،به نقل از برد،کلیو1و مک کانل‌2 (2002)پیشنهاد می‌کنند کودکان عقب‌مانده ذهنی بدون آموزش‌ آگاهی واج‌شناختی،در مهارت رمزگشایی و خواندن پیشرفت‌ نمی‌کنند. با وجود این،دیده شد که تأثیر مثبت آموزش آگاهی واج‌شناختی بر درست‌ خواندن آنقدر نیست که بتواند بین درصد تغییرات درست خواندن‌ دو گروه(نسبت به پایه)تفاوت معنی‌دار به وجود آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.