Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متون درسی مختلف

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (9 صفحه - از 42 تا 50)

کلیدواژه ها :

راهبردهای یادگیری ،یادگیری ،راهبردهای فراشناختی ،یادداری ،راهبردهای شناختی ،روش های مطالعه

کلید واژه های ماشینی : آموزش راهبردهای شناختی، راهبردهای شناختی و فراشناختی، آموزش، افزایش یادگیری و یادداری متون، تأثیر آموزش راهبردهای شناختی، افزایش یادگیری و یادداری، فراشناختی بر افزایش یادگیری، راهبردهای فراشناختی، افزایش میزان یادگیری و یادداری، آموزش راهبردهای فراشناختی

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری سه نوع درس مطالعات اجتماعی، فیزیک و زبان انگلیسی سال اول متوسطه بود. روش: از روش نیمه تجربی و طرح گسترش یافته گروه های کنترل نابرابر استفاده شد. آزمودنی ها 270 دانش آموز پسر سال اول دبیرستان بودند که به وسیله معلمانشان انتخاب و در قالب دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل در هر درس (در مجموع شش گروه آزمایشی و سه گروه کنترل) به صورت تصادفی نامگذاری شدند. طی 10 جلسه به گروه آزمایشی اول راهبردهای شناختی و به گروه آزمایشی دوم راهبردهای فراشناختی آموزش داده شد. گروه کنترل در زمینه مشاهدات مربوط به اجرای پیش آزمون ها، پس آزمون ها و آزمون های نگهداری (پس از یک ماه) با دو گروه آزمایشی مقایسه گردید. اثرمندی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به طور جداگانه برای متون آسان و دشوار درس ها بنا به تشخیص معلمان بررسی شد. یافته ها: آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی تقریبا در تمام موارد بر درس مطالعات اجتماعی موثر بود و موجب افزایش عملکرد تحصیلی یادگیرندگان هم در افزایش یادگیری و هم در افزایش یادداری شد. آموزش راهبردهای شناختی در درس فیزیک از آموزش راهبردهای فراشناختی موثرتر بود. آموزش این راهبردها در درس زبان انگلیسی تاثیر قابل توجهی نداشت. نتیجه گیری: آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به یادگیرندگان در افزایش میزان یادگیری و یادداری درس ها تاثیر قابل توجهی دارد و لذا معلمان باید در آموزش این راهبردها به یادگیرندگان به ویژه افراد ضعیف، بکوشند.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری‌ هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری سه نوع درس مطالعات اجتماعی،فیزیک و زبان انگلیسی سال اول‌ راهبردهای شناختی و فراشناختی به‌طور جداگانه برای متون آسان و دشوار درس‌ها بنا به‌ به یادگیرندگان در افزایش میزان یادگیری و یادداری درس‌ها تأثیر قابل توجهی دارد و لذا معلمان باید در آموزش این راهبردها به یادگیرندگان به ویژه افراد ضعیف،بکوشند. متغیر مستقل 1(آموزش راهبردهای شناختی برای گروه آزمایش‌ آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بود. مطالب آسان و دشوار درس مطالعات اجتماعی مؤثر بود. راهبردهای شناختی در تمامی موارد،به افزایش یادگیری و نیز یادگیری و یادداری مطالب آسان و دشوار درس زبان انگلیسی‌ نتایج تحقیق نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی در درس‌ آموزش راهبردهای شناختی در درس فیزیک(به عنوان یک درس‌ آثار آموزش راهبردهای شناختی بر درس زبان انگلیسی،به افزایش‌ تحقیق حاضر نمی‌توان برای افزایش یادگیری هر نوع درس استفاده‌ راهبردهای شناختی بر افزایش میزان یادگیری و یادداری مطالب‌ آموزش راهبردهای شناختی بر یادگیری دانش‌آموزان و دانشجویان‌ نحوه آموزش و کاربست راهبردهای یادگیری ارائه شده در این‌ تحقیق با آنچه تحقیقات فوق برای آموزش درس زبان به کار که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در این تحقیق‌ نقش آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطالب و سرعت یادگیری دانش‌آموزان دختر مدارس روزانه مقطع راهنمایی شهر تهران. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن،یادداری و درک متون مختلف. بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر خواندن،درک مطلب و سرعت یادگیری دانش‌آموزان کلاس‌های اول دبیرستان‌های‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.