Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 29 علمی-ترویجی (7 صفحه - از 31 تا 37)

کلیدواژه ها : هوش هیجانی ،سبک دلبستگی ،جنسیت

کلید واژه های ماشینی : هوش هیجانی ،سبک دلبستگی ،هیجانی ،پرسشنامه‌های هوش هیجانی بار ،سبک دلبستگی ایمن ،دلبستگی ایمن ،هوش هیجانی رابطه ،تحلیل رگرسیون ،دوسوگرا و سبک دلبستگی ،دلبستگی و هوش هیجانی ،شیور ،سبک‌های دلبستگی و هوش ،دوسوگرا ،هیجانی و سبک‌های دلبستگی ،رابطه دلبستگی ایمن ،مضطرب ،مؤلفه‌های اصلی هوش هیجانی ،شیور و پرسشنامه ،متغیرهای هوش هیجانی ،دلبستگی مضطرب ،معنادار ،دلبستگی اجتنابی ،رابطه دلبستگی ،رابطه معکوس و معنادار ،هیجانی تفاوت ،تنظیم هیجان ،روابط کودک ،رابطه مستقیم و معنادار ،معنادار وجود ،ناایمن مضطرب

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های دلبستگی انجام شد. روش: 232 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های هوش هیجانی بار ـ ان، دلبستگی بزرگسال هازن و شیور و پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی کولینز و رید را کامل کردند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها: بین سبک دلبستگی ایمن و هوش هیجانی رابطه مستقیم و معنادار وجود داشت سبک دلبستگی ناایمن مضطرب ـ دوسوگرا و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی نیز با هوش هیجانی رابطه معکوس و معنادار داشتند. همچنین مردان و زنان از نظر هوش هیجانی تفاوت معناداری نداشتند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک های دلبستگی می تواند پیش بینی کننده خوبی برای هوش هیجانی کلی و مولفه های آن باشد. نتیجه گیری: روابط کودک و والدین زمینه مهم و تاثیر گذاری بر رشد توانایی های کودکان است که آنان را قادر می سازد تا در مورد خودشان، دیگران و تعاملات اجتماعی بیاموزند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.