Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیر فعال و فعال در ورزش دانشگاه یزد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 49 تا 60)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،ورزش ،عضو هیأت علمی

کلید واژه های ماشینی : مقایسه رضایت شغلی اعضای هیأت‌علمی ،رضایت شغلی اعضای هیأت‌علمی غیر ،رضایت شغلی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه ،رضایت شغلی ،اعضای هیأت‌علمی غیرفعال ،اعضای هیأت‌علمی غیرفعال فعال ،اعضای هیأت‌علمی دانشگاه یزد تشکیل ،فعال ،اعضای هیأت‌علمی غیرفعال و فعال ،ورزش دانشگاه یزد ،اعضای هیأت‌علمی غیر فعال ،مجموع رضایت شغلی اعضای هیأت‌علمی ،اعضای هیأت‌علمی غیرفعال بیش ،رضایت شغلی اساتید غیرفعال ،کارکنان ،پرسشنامه ،هیأت‌علمی غیر فعال و فعال ،میزان فعالیت ورزشی جمع‌آوری ،میزان رضایت ،گروه غیرفعال ،گروه فعال در ورزش ،فعالیت ورزشی گروه غیرفعال ،فعالیت ورزشی ،وضعیت رضایت شغلی اساتید ،وضعیت رضایت شغلی اساتید دانشگاه ،رضایت شغلی و فعالیت بدنی ،گروه غیرفعال در ورزش تشکیل ،بررسی وضعیت رضایت شغلی اساتید ،تحقیق ،اعضای هیأت‌علمی غیرفعال در ورزش

هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی و مقایسه رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیرفعال فعال در ورزش دانشگاه یزد.جامعه آماری را اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد تشکیل می‌دهند.پس از توزیع پرسشنامه‌ها بین تمام افراد، 118 نفر پس از تکمیل آن را عودت دادند.تعداد 45 نفر گروه فعال در ورزش و تعداد 73 نفر را گروه غیرفعال در ورزش تشکیل دادند.ابزار سنجش شامل دو پرسشنامه بود.با پرسشنامه اول داده‌های فردی و میزان فعالیت ورزشی جمع‌آوری و با پرسشنامه دوم رضایت شغلی‌ (IDJ) آزمودنیها بررسی شد.از نرم‌افزار SSPS برای تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها استفاده شد.آزمونهای آماری عبارت‌اند از یو-من ویتنی، تی مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن.سطح معنی‌داری 5 درصد منظور شد(05/0 P) .نتایج تحقیق نشان داد در مجموع رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد 61/3(دامنه میزان رضایت 1 تا 5)است.از میان اجزای پنج‌گانه رضایت شغلی، رضایت از ماهیت کار(میزان رضایت 2/4)بیشترین و رضایت از ارتقا(میزان رضایت 3)کمترین میزان را در بر می‌گرفت.رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیرفعال بیش از گروه فعال در ورزش بود(به ترتیب 63/3 در مقابل 54/3).هرچند این اختلاف معنی‌داری نبود (42/0 p) .همچنین تنها رضایت از سرپرست در بین دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت(02/0 p) که در گروه غیرفعال بیشتر بود.

خلاصه ماشینی:

"چکیده:هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی و مقایسه رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیرفعال فعال در ورزش دانشگاه یزد. نتایج تحقیق نشان داد در مجموع رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد 61/3(دامنه میزان رضایت 1 تا 5)است. به‌طور کلی، در پژوهش حاضر وضعیت رضایت شغلی و همچنین جنبه‌های مختلف رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیرفعال و فعال در ورزش دانشگاه یزد بررسی و مقایسه می‌شود و ارتباط عواملی نظیر سن، حقوق، تعداد فرزند، و سابقه کار با رضایت شغلی تعیین می‌شود. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد بین اساتید غیرفعال و فعال در ورزش از نظر سن، سابقه کار و تعداد فرزند تفاوت معنی‌داری وجود ندارد(05/< p) . نمودار 2 نشان می‌دهد رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیرفعال در ورزش از فعال بیشتر است. این آزمون نشان داد میان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیرفعال و فعال در ورزش اختلاف معنی‌داری وجود ندارد(42/0- p ، جدول 3). نتایج مندرج در جدول 5 بیانگر این است که بین رضایت شغلی و سن، سابقه کار، حقوق و تعداد فرزندان اساتید ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (05/0 p) . این احتمال وجود دارد که عدم اختلاف معنی‌دار بین رضایت شغلی اساتید غیرفعال و فعال در ورزش در پژوهش حاضر به دلیل عدم اختلاف معنی‌دار بین آمادگی جسمانی آنها باشد. در این میان، بررسیها در مورد آثار ورزش بر جنبه‌های مختلف نگرش شغلی، از قبیل رضایت شغلی، موضوع نسبتا جدیدی است که مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار گرفته است و باید در مورد چگونگی ارتباط رضایت شغلی و فعالیتهای بدنی و عوامل اثر گذار بر آن بررسیهای گسترده‌تر و دقیق‌تری انجام پذیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.