Skip to main content
فهرست مقالات

اعتبار آزمونهای کانکانی قدیم و جدید در برآورد آستانه بی هوازی مردان فعال

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 37 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلیدواژه ها : آستانه بی‌هوازی ،آزمون کانکانی ،مردان فعال

کلید واژه های ماشینی : نقطه شکست ضربان قلب ،آزمون کانکانی ،آزمون کانکانی قدیم ،اعتبار آزمون کانکانی قدیم ،ضربان قلب ،برآورد آستانه بی‌هوازی ،آستانه بی‌هوازی ،اعتبار آزمون کانکانی ،کانکانی قدیم ،کانکانی ،آزمون کانکانی جدید ،کانکانی قدیم و جدید ،آستانه لاکتات ،آستانه لاکتات در آزمون ،تعیین اعتبار آزمونهای کانکانی ،دویدن معادل با آستانه ،ضربان قلب و سرعت دویدن ،سرعت معادل با آستانه ،نقطه شکست ضربان ،لاکتات در آزمون مرجع ،برآورد آستانه ،قلب در آزمون کانکانی ،کانکانی جدید با ضربان ،ضربان قلب در آزمون ،لاکتات خون ،آستانه در آزمون کانکانی ،کانکانی جدید از اعتبار ،آستانه در آزمون لاکتات ،ضربان قلب آستانه ،تعیین نقطه شکست ضربان قلب

روشهای متعددی-اعم از تهاجمی و غیرتهاجمی-در برآورد آستانه بی‌هوازی ورزشکاران استفاده می‌شود و توافق همگانی در مورد اینکه کدام روش بهتر است وجود ندارد.هدف از مطالعه حاضر تعیین اعتبار آزمونهای کانکانی قدیم و جدید در برآورد آستانه بی‌هوازی مردان فعال است.15 مرد فعال به‌طور داوطلب در این تحقیق شرکت کردند و در 3 جلسه مجزا با حداقل فاصله زمانی 48 ساعت 3 آزمون فزاینده را انجام دادند.آستانه بی‌هوازی در آزمونهای کانکانی قدیم و جدید براساس نقطه شکست ضربان قلب و در آزمون مرجع براساس تجمع لاکتات خون تعیین شد.میزان همبستگی بین متغیرهای ضربان قلب، لاکتات، و سرعت دویدن معادل با آستانه برآورد شده در آزمونهای کانکانی قدیم و جدید با آزمون مرجع با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و جهت تعیین توانایی پیش‌بینی از آنالیز رگرسیون استفاده شد.بین ضربان قلب و سرعت دویدن معادل با آستانه برآورد شده با آزمون کانکانی جدید با ضربان قلب و سرعت معادل با آستانه لاکتات در آزمون مرجع همبستگی معنی‌دار(به ترتیب 05/0 p ، 62/0- r ، 80/0- r ، 01/0 p) به دست آمد، ولی در آزمون کانکانی قدیم این همبستگی بین هیچ کدام از متغیرها معنی‌دار نبود.نقطه شکست ضربان قلب در آزمون کانکانی جدید بالاتر از آستانه لاکتات در آزمون مرجع برآورد شده بود.نتایج این تحقیق نشان داد آزمون کانکانی جدید از اعتبار لازم جهت برآورد آستانه بی‌هوازی برخوردار است، در حالی که استفاده از آزمون کانکانی قدیم بدین منظور به مربیان ورزش توصیه نمی‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.