Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط فعالیت بدنی با غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم در مردان فعال، غیر فعال و مبتلا به بیماری عروق کرونر

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 38 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 71 تا 80)

کلیدواژه ها : فعالیت بدنی ،حداکثر اکسیژن مصرفی ،بیماری عروق کرونر ،فیبرینوژن ،هموسیستن

کلید واژه های ماشینی : فعالیت بدنی ،مقایسه ارتباط هم‌بستگی میزان فعالیت ،شاخص توده جرم بدن ،میزان فعالیت بدنی ،هم‌بستگی میزان فعالیت بدنی ،توده جرم بدن ،بدنی ،DAC ،غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم ،ycH ،biF ،OV ،مقایسه میانگین متغیر ،هم‌بستگی و مقایسه میانگین ،سرم با روش ،هدف مقایسه ارتباط هم‌بستگی ،مقایسه میانگین ،بیماری عروق ،متغیر ycH ،فیبرینوژن و هموسیستئین سرم ،تفاوت میانگینهای متغیر ،میانگین متغیر ،گروه فعال ،ضریب هم‌بستگی ،ارتباط هم‌بستگی ،غلظت سرمی ،معنادار ،میزان فعایت بدنی ،تمرینات ورزشی ،AP

این بازآزمایی مقطعی از نوع پژوهشهای تحلیلی و کاربردی است که با روش هم‌بستگی و مقایسه میانگین متغیرها و با هدف مقایسه ارتباط هم‌بستگی میزان فعالیت بدنی با غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم در گروههای منتخب مردان انجام شده است.آزمودنیهای این پژوهش 3 گروه از مردان میان سال 40 تا 55 سال فعال (سن 33/5+68/47 سال، شاخص توده جرم بدن‌ 2m/gk 26/2، 15 8n) ، غیرفعال(سن 34/4+ 53/43 سال، شاخص توده جرم بدن‌ 2m/gk 96/2+26/26، و 15- sn) ، و مبتلا به‌ DAC (سن 58/5+13/48 سال، توده جرم بدن‌ 2m/gk 34/2+44/26، و 15- cn) بودند که از میان تعدادی افراد واجد شرایط، براساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های استاندارد SIHN و R-AP گزینش شدند. xam2OV تخیمنی(فعال 563/2+039/39، غیرفعال 056/3+647/32، و DAC 275/4+378/30 1-nim.1-gk.Lm شاخص میزان فعایت بدنی(متغیر مستقل و پیشگو)است و از فرمول برآورد غیرتمرینی‌ xam2OV دانشگاه هوستون برآورد شد.متغیرهای وابسته یا معیار نیز عبارت‌اند از غلظت ناشتای‌ biF (فعال 568/51+866/287، غیرفعال 215/49 +800/299، DAC 804/63+200/307 میلی‌گرم در دسی‌لیتر)، و ycH (فعال 624/2+733/11، غیرفعال 869/3+400/12، و DAC 111/5+966/11 میکرومول در لیتر)، و سرم. ycH سرم با روش ایمونواسی آنزیمی برحسب میکرومول در لیتر و biF سرم با روش کرونومتریک برحسب میلی‌گرم در دسی‌لیتر با دستگاه تمام خودکار ایمونوآنالایزر ساخت شرکت بیومری فرانسه اندازه‌گیری شد.آزمونهای آماری مناسب عبارت بودند از کولمگروف-اسمیرنف، لوین، آنالیز واریانس یک‌طرفه، و کروسکال-والیس که در سطح معناداری 05/0 P انجام شد.تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد تفاوت میانگینهای متغیر ycH (898/0- P) و biF (630/0- P) در بین گروهها معنادار نبود.همچنین هیچ‌یک از ضربیهای هم‌بستگی‌ (xam2OV با ycH گروه فعال 251/0-، غیرفعال 367/0، و DAC 141/0-و xam2OV با biF گروه فعال 358/0، غیرفعال 139/0-و DAC 214/0-) محاسبه شده نیز معنادار نبود.لذا احتمالا فعالیت بدنی در پژوهش حاضر بر غلظت فیبرینوژن و هموسیستن سرم مردان میان سال تأثیری ندارد و ارتباط معناداری بین آنها نیست.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.