Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل ایجاد کننده استرس تحصیلی و واکنش ها نسبت به آن عوامل در دانشجویان دختر و پسر

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (9 صفحه - از 40 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : استرس، عوامل ایجادکنندهء استرس تحصیلی، دانشجویان، استرس تحصیلی، دانشجویان دختر و پسر، استرس تحصیلی و واکنش‌ها، واکنش‌ها نسبت به عوامل استرس‌زا، جنس، عوامل، نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل ایجادکننده استرس و واکنش ها نسبت به این عوامل در دانشجویان دختر و پسر با استفاده از پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی انجام گردید. روش: نمونه شامل 165 پسر و 250 دختر بود. پنج طبقه از عوامل ایجاد کننده استرس (ناکامی، تعارض، فشار، تغییرات و استرس خودتحمیل شده) و چهار طبقه توصیف کننده واکنش ها نسبت به استرس (فیزیولوژیک، هیجانی، رفتاری و شناختی) مطالعه گردید. یافته ها: دانشجویان دختر نمرات بالاتری در واکنش های چهارگانه به عوامل استرس زا و عوامل چندگانه ایجاد کننده استرس (ناکامی، فشار، تغییر، استرس خودتحمیل شده) گزارش کردند؛ در حالی که دانشجویان پسر تنها در عامل تعارض نمرات بالاتری به دست آوردند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که عامل جنسیت پس از کنترل سن دارای اثر معنی داری است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که عوامل پیش بینی کننده جنس و منابع پنج گانه استرس تحصیلی به شکل معنی داری واکنش های فیزیولوژیک، هیجانی، رفتاری و شناختی را پیش بینی می کنند. تمام عوامل ایجادکننده استرس تحصیلی این مدل، در پیش بینی واکنش ها نسبت به عوامل استرس زا، نقش معنی داری داشتند. این عوامل 32% واریانس واکنش فیزیولوژیک، 42% واریانس واکنش هیجانی، 25% واریانس واکنش رفتاری و 16% واریانس واکنش شناختی را تبیین کردند. نتیجه گیری: این نتایج ضرورت بازشناسی تفاوت های جنسیتی در مدیریت استرس را مورد تأکید قرار می دهد. تلویحات برای متخصصان سلامت روانی مورد بحث قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"مطالعات زیادی نیز برای تبیین تفاوت تجربه استرس در میان سایر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر عامل جنسی تأکید کرده‌اند(متیود، 2004؛میسرا و همکاران،2000)و نشان داده‌اند که تفاوت‌های‌ جنسیتی در ادراک دانشجویان از استرس و واکنش آنان به عوامل‌ استرس‌زا تأثیر گذار است. مطالعه میسرا و کاستیلو(2004)نشان داد که بعد از کنترل‌ سن،در عوامل ایجادکننده استرس و واکنش‌ها نسبت به آنها بین‌ دو جنس تفاوت معنی‌دار وجود دارد و زنان در مجموع،در مقایسه‌ با مردان استرس تحصیلی بیشتری گزارش می‌کردند. جدول 1-شاخص‌های توصیفی و مقایسه میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر در خرده‌مقیاس‌های نه گانه پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (SLSI) (415- n ) (1)- covariate جدول 2-تحلیل کوواریانس چندمتغیری عوامل استرس‌زای تحصیلی و واکنش‌ها نسبت به این عوامل پس از کنترل متغیر همگام سن(415- n ) قبل از تحلیل کوواریانس چند متغیری بررسی مفروضه‌های‌ نرمال بودن توزیع و همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس انجام‌ شد. جدول 3-ماتریس همبستگی عوامل استرس تحصیلی و واکنش‌ها نسبت به این عوامل‌ *05/0> p ؛**01/0> p (1)- Kolmogorov-Smirnov Test (2)- Box''s M (3)- Dancey (4)- Reidy همان‌طور که بیشتر اشاره شد مدل‌های تحلیل رگرسیون‌ سلسله‌مراتبی با هدف آگاهی از اهمیت جنس و هر یک از پنج‌ عامل ایجادکنندهء استرس تحصیلی در پیش‌بینی هر یک از واکنش‌های چهار گانه انجام شد(جدول 4). در همین زمینه نتایج مدل‌های تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی نشان داد که متغیرهای پیش‌بین جنس و عوامل ایجادکنندهء استرس تحصیلی‌ در پیش‌بینی واکنش‌ها نسبت به این عوامل نقش معنی‌داری از لحاظ آماری ایفا می‌کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.