Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر یزد

نویسنده:

(5 صفحه - از 33 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : پرستاران، رعایت حقوق بیمار، حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران، پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر، بیمارستان، بررسی رعایت حقوق بیمار، میزان رعایت حقوق بیمار، تعیین میزان رعایت حقوق بیمار، بیمارستانهای شهر یزد، درمانی

زمینه و هدف: حقوق بیمار همان انتظاراتی است که او از موسسات خدمات بهداشتی درمانی دارد. یعنی هر بیمار، بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد و دیگر تفاوت ها حق آگاهی، احترام، رازداری، حفظ حریم شخصی، دریافت مراقبت و درمان صحیح، محافظت و اعتراض را دارد و وظیفه پرستار نیز رعایت حقوق بیمار است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که با هدف تعیین میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران انجام شد. نمونه های پژوهش شامل 280 نفر از پرستاران بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود، بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک و بخش دوم مربوط به موقعیت های حقوقی بیماران بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط پرستاران داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران در بیش از نیمی از موارد در سطح متوسط بوده (9.78±2.60) و رعایت حقوق بیمار از بین متغیرهای مداخله گر فقط با سابقه کار ارتباط معنی داری داشته است (P=0.006). نتیجه گیری: با توجه به نتایج، رعایت حقوق بیمار در سطح متوسط است که با در نظر گرفتن اهمیت موضوع رضایت بخش نیست و لازم است با انجام اقداماتی از قبیل تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق بیماران و حقوق پرستاران و ایجاد ضمانت اجرایی برای رعایت آن، احترام به این گروه از دریافت کنندگان مراقبت بهداشتی افزایش یابد تا در آینده ای نزدیک شاهد بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و رضایت بیشتر بیمار، کادر درمانی و بیمارستانی باشیم.

خلاصه ماشینی:

"بررسی رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر زمینه و هدف:حقوق بیمار همان انتظاراتی است که او از مؤسسات خدمات بهداشتی درمانی دارد یعنی هر بیمار،بدون در نظر گرفتن سن، و وظیفه پرستار نیز رعایت حقوق بیمار است. روش بررسی:این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که با هدف تعیین میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران انجام شد. یافته‌ها:نتایج نشان داد میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران در بیش از نیمی از موارد در سطح متوسط بوده(60/2-+78/9)و رعایت‌ حقوق بیمار از بین متغیرهای مداخله‌گر فقط با سابقه کار ارتباط معنی‌داری داشته است(006/0- . با انجام اقداماتی از قبیل تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق بیماران و حقوق پرستاران و ایجاد ضمانت اجرایی برای رعایت آن،احترام به‌ ما،در این پژوهش به بررسی رعایت حقوق بیماران توسط پرستاران‌ در این بررسی میزان رعایت حقوق بیمار توسط تعیین ارتباط میزان رعایت حقوق بیمار با متغیرهای مداخله‌گر نیز از میانگین و انحراف معیار نمره رعایت حقوق بیمار(60/2+-84/9)بود میانگین و انحراف معیار نمره میزان رعایت حقوق بیمار به‌ سابقه کار و میزان رعایت حقوق بیمار تفاوت معنی‌داری را نشان داد برای رعایت حقوق بیماران نیز شرط اول داشتن آگاهی کافی از این حقوق است؛وقتی پرستاران از این حقوق آگاه نیستند، پژوهش خود می‌نویسند برای رعایت حقوق بیماران نیاز به آگاهی آنها همکاران در نتایج پژوهش خود می‌نویسند برای رعایت حقوق بیماران‌ به علاوه در نظر گرفتن حقوق پرستاران نیز می‌تواند در رعایت حقوق‌ مراقبت و درمان بیماران و لزوم رعایت حقوق بیمار توسط آنها در حین‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.